S D H Bystré v Orlických horách

Od pradávných dob až po dny dnešní měl oheň pro člověka velký význam. První lid ochraňoval oheň před zimou, sloužil jim k přípravě pokrmů a byl používán k zastrašování divoké zvěře. Vývojem doby a přístupu prvních lidí k pěstování obilí pomáhal oheň mýtit lesy a při dalším rozvoji tavit rudy v kov potřebný k výrobě prvních předmětů, nástrojů a zbraní.

V těchto dobách ale asi také vzniká a dále se traduje přísloví, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán. Slova o zlém pánu přicházejí v úvahu v okamžiku, kdy člověk ztrácí vládu nad ohněm, ten se mění v požár a ničí výsledky lidského snažení a způsobuje mnoho bolesti a utrpení.

Zde již lidstvo poznává, že je třeba se začít rvát s ohněm o uchránění hodnot jím vytvořených. Pouhá obětavost a ochota lidí k tomu však nestačí. S ohněm je třeba bojovat se zkušenostmi a pomocí znalostí. Člověk začíná organizovanou ochranu proti požárům a vydává první zásady k zabránění, vzniku a rozšíření požárů ochranou otevřeného ohně, ohnišť a osvětlení. Při vzniku požáru byli povinni spěchat hasit požár jak řemeslníci, povozníci, mistři a tovaryši, tak i ostatní obyvatelstvo. Požár se hasil vědry vody, které byly dopravovány řetězově z kašen, řek nebo studen. I když hašení požáru šlo tím způsobem neustále vpřed, přesto bylo málo účinné.

Ve světě se objevuje první velký pokrokový vynález hasičské techniky, jednoduchá stříkačka, vynalezená asi v roce 250 před n. l. v Alexandrii. O padesát let později řecký učenec Heron zdokonaluje vývoj a jeho vynález přežívá při menších obměnách až do 15. století.

Vybavení k hašení požárů bylo u starých Římanů na vysoké úrovni a předčilo často i to, čím bylo prováděno hašení v 19. století. Jejich stroje využívaly dvoupístových pump s vyrovnáváním tlaku pomocí „ heronovy báně “, což zajišťovalo nepřetržité chrlení vody. Stříkačky již používaly první sací zařízení. Stříkací stroje, používané daleko později, tato zařízení neměly a proud vody byl zdvihem pístu přerušován. U Římanů vznikaly i první pokusy s použitím hadic vyráběných z volských střev nebo kůže.

Hlavní podstatou hašení požáru ve středověku byla snaha likvidovat požár strhováním hořících budov s úkolem zabránit rozšíření požáru do okolí. Města tehdy byla hradbami stěsnána do malých prostor. Protipožární nářadí sestávalo z trhacích háků, seker, žebříků a nádob. Muselo mít své místo v městských domech a bylo udržováno podle přísných předpisů. Za nejstarší se pokládají směrnice v nedatovaných statutech města Prahy ze 14. století pod čísly X, 2. O ohni, 92. Oznamování požárů, 180. Krádež při požárů. Při zrušení nevolnictví vydává Josef II. na tehdejší dobu pokrokový dokument v oblasti hašení požárů – požární řad a to nejprve pro Čechy 25. 7. 1785 a potom pro markrabství Moravské a vévodství Slezské 24. 1. 1787. V řádech Josefa II. jsou již mnohem podrobněji vypsány povinnosti obyvatelstva při požárech, zejména povinnosti řemeslníků.

Technika kráčela neustále vpřed. V roce 1518 sestrojuje stříkačku Antonín Plattner z Augsburku. Po něm přichází na řadu zdokonalení dalších vynálezců. Princip středověkých stříkaček zůstává zachován až do roku 1850, kdy nastupují stříkačky parní, později motorové, jejichž princip slouží svému účelu až do dnešních dob. Vývoj postupoval vpřed i ve výrobě hadic. Ty roku 1672 poprvé použil Holanďan van der Hayde. První plátěné hadice vyrábí v Německu pláteník Exke v roce 1720. Zakrátko na to se začínají používat hadice bezešvé, tkané na stavech a jejich princip při změnách moderních materiálů se dožívá dneška.

Ve světě se začínají vytvářet i první organizace profesionální hasičské ochrany. První vzniká v 18. století v Paříži a další v německém Hamburku. K rozvoji však dochází v celé Evropě. V menších městech a obcích se začínají ustavovat dobrovolné hasičské sbory a přebírají na sebe hlavní odpovědnost nad ochranou před požáry. Myšlenka dobrovolných hasičů proniká i do našich zemí. Nejdříve vznikají německé sbory v Zákupech, České Kamenici a v Liberci. První český dobrovolný hasičský sbor vzniká v roce 1864 ve Velvarech. Kromě svého poslání měly nově vznikající hasičské sbory velký význam národně uvědomovací a jejich prostřednictvím pronikala národní myšlenka do všech vrstev obyvatelstva. Ve výčtu vývoje ochrany před požáry se letopisně dostáváme do doby, kdy je vznik dobrovolného hasičského sboru v Bystrém zaznamenáván v pamětních knihách. Dříve, nežli začneme listovat v knihách historických vzpomínek, ještě několik údajů zaznamenaných na volných listech neznámým pisatelem před rokem 1886.

„ První umístění hasícího stroje do obce Bystré knížetem Coloredo Mansfeldem je uskutečněno v roce 1736 k ochraně nově postaveného kostela sv. Bartoloměje.

Druhou stříkačku, do které se voda ještě nalévala, získává obec koupí z Přepych v roce 1839. “

Pomoc občanů při hašení požáru v těchto dobách je vidět z popisu dvou hašení. “ V roce 1835 byl zpozorován požár u Josefa Dyntary, rolníka č. 11, zvoněním byl svolán poplach a o půl druhé hodině v noci občané spěchali, co jim síly stačily ke kůlně, kde se nalézala čtyřkolová stříkačka. Poněvadž hrozilo veliké nebezpečí, velmi rychle dováželi vodu v sudech do stříkačky rolníci Jan Novotný, František a Antonín Andršovi. Při požáru uhořely dvě děti, se kterými na půdě spala děvečka. Ta vyskočila poklopem a na děti zapomněla. “

„ K požáru stavení č. 18 u Andršů v roce 1840 došlo následkem úderu blesku, který zabil také hospodáře, modlícího se uvnitř u stolu. Hořejší Dyntar zvaný „ hrobecký “ ho ze stavení vynesl. Vodu do stříkačky dováželi Sedláček, Dyntar Josef č. 11 a Dyntar č. 7. Při požáru uhořel všechen hovězí dobytek. “


Vzpomínka

Zalistujeme –  li v historických knihách organizace, setkáváme se po celé stoleté období v čelných funkcích sboru se jménem Dyntar. Bysterské Dyntary můžeme právem nazvat nositeli hasičských tradic v obci.

Jejich působení ve sboru se datuje už v roce 1894, kdy Antonín Dyntar přebírá funkci velitele. Za celou dobu působení ve funkci se svým přístupem ke členům, rozvážností a dodržováním zásad příkladné hasičské práce zapisuje do listů kronik jako obětavý velitel sboru. V činnosti mu pomáhají synové Josef a Adolf. Antonín Dyntar zastával funkci velitele 42 roků, zemřel v roce 1937 a funkci velitele předal v roce 1936 synu Josefu Dyntarovi.


Starostové sboru za dobu jeho trvání

Antonín Andrš

1886 - 1890

František Hartman

1891 - 1893

Josef Dyntar

1894 - 1899

František Hartman

1900 - 1902

Josef Sedláček

1903 - 1953

Jaroslav Marek

1954 - 1958

Václav Netík

1959 - 1965

Jaroslav Novotný

1966 - 1986

Josef Dusílek

1986

Velitelé sboru za dobu jeho trvání

Josef Dyntar

1886 - 1890

Jan Marek

1891 - 1893

Antonín Dyntar

1894 - 1936

Josef Dyntar

1937 - 1969

Josef Netík

1970 - 1975

Jiří Andrš

1976 - 1978

Jaroslav Komůrka

1979 - 1981

Zdeněk Martinek

1982 - 2004

Jiří Tomáš ml.

2005  - 2008

František Sozanský

2009

Jednatelé sboru za dobu jeho trvání

Vincenc Balcar

1886 - 1890

Jan Ježek

1891 - 1893

Jan Marek

1894 - 1896

Josef Grimm

1897 - 1899

Jan Marek

1900 - 1908

Josef Marek

1909 - 1935

Jan Novotný

1936 - 1955

Jan Přibyl

1956 - 1965

Josef Ševc

1966 - 2004

Marie Martinková

2005


1886

Otvíráte knihy pamětí. Některé pasáže zápisů uvádíme v původním znění, jakožto ukázku českého slovosledu, písma a způsobu popisu událostí před více než 100 lety. Zápisy jsou psány se všedností a prostotou lidí, kteří je tehdy zaznamenávali a nám by se snad ani lépe nepodařilo je předat dnešním generacím.

V dochované listině stanov dobrovolného hasičského sboru v Bystrém se dovídáme, že stanovy byly podány ke schválení dne 25. března 1886.

Výpis z knihy „ Protokol (Pamětní kniha) Sboru dobrovolných hasičů v Bystrém nad Metují – kniha I. “

1) Roku 1886 se usneslo obecní zastupitelství v Bystrém, že zde bude zřízen sbor dobrovolných hasičů. Byla svolána schůze a zapsáni tito členové:

Josef Dyntar, čís. 7

Hartman František – kapelník, čís. 39

Hejzlar Josef, čís. 34

Marek Jan, čís. 23

Andrš Antonín, čís. 46

Dyntar Josef – hudebník

Tencar František – hudebník

Balcar Čeněk, čís. 37

Roubal Antonín, čís. 5

Remeš Josef, čís. 4

Goldschmid Simon, čís. 2

Kejval Josef, čís. 33

Heiniš Antoni

Dyntar Josef, čís. 63

Remeš Josef, čís. 79

Andrš Jan, čís. 20

Hartman František, čís. 1

Dyntar Antonín, čís. 65

Čtvrtečka Josef, čís. 25

Ježek Josef,čís. 64

Černý Josef – kočí u Přibylů

Ježek Jan, čís. 74

2) První volba spolkového výboru

Členové byli svoláni na neděli 27. června roku 1886 k volbě výboru. Přítomno bylo 24 členů, volbu zahájil obecní starosta Andrš Antonín.

Většinou hlasů byl zvolen za předsedu Andrš Antonín, č. 46. Většinou hlasů byli také zvoleni:

velitel: Josef Dyntar, č. 7

podvelitel: Jan Marek, č. 69

cvičitel: Josef Marek, řezník

jednatel: Vincenc Balcar

nadlezec: Josef Hejzlar

sbormistr: František Hartman

3) Dne 3. června zakoupila obec Bystré pro sbor dobrovolných hasičů stříkačku od firmy F. Smekal. Jmenovaným zástupcem této firmy byl pan Heler.

Citát: kniha I. , zápis r. 1886, autor neznám

„ Dne 5. měsíce července t. r. v pondělí po dobřanské pouti se jelo pro stříkací stroj, který byl zaslaný drahou do Nového Města nad Metují. Jelikož všichni členové byli velice nadšení pro tento nový sbor hasičský, šli sme naproti vstříc témuž novému stroji s hudbou čele a novém plátěném stejnokroji, ach, to bylo radosti k nevypsání.

4) Následující neděli dne 11. měsíce července se zkoušel tento nový stříkací stroj. Zástupce oné firmy p. Heler přijel a nejprve celý stroj rozdělal a zase složil, přitom poučoval, jaký která věc má účel, co by se mohlo pokaziti, kdyby se vše řádně nesložilo. Potom se zkoušela s vodou i viděli jsme, že jest to řádný stroj, že výborně stříká a že svému účelu docela vyhovuje.

Potom ji starosta obce u přítomnosti obecného zastupitelstva odevzdal hasičskému sboru k opatrování a k upotřebení hasičským výkonům, což sbor hasičský s díkem přijal. Potom byl nový stroj dopraven do zbrojnice, kde se jedna stříkačka staršího systému nalézá. Tato stará stříkačka byla koupená roku 1839, dodaná do obce Bystré ze Přepych za Opočnem.

5) Dne 18. července o čtvrté hod. ráno dán byl poplach, že v sousední obci Janově vypukl požár, i sešli se ihned členové našeho mladého sboru a ujížděli jsme k prvnímu požáru.

Když jsme přijeli do Janova, viděli jsme, že to hoří stavení Josefa Dyntara, čís. 4, zřídili jsme rychle stříkačku a počali jsme hájiti poblíže stojící stodolu, neb tam mnohé věci byli uschovány, potom když nebezpečí minulo, hájili jsme světnici, která jest ze dřevěného roubení zbudovaná, kterou jsme také uhájili, potom asi o 8. hod. jsme se navrátili do Bystrého, stroj zpět dopravil p. Karel Dyntar rolník z Janova čís . 7.. . “

Konec citátu.

6) Dne 10. srpna vyjíždí 12 členů sboru o 11. hodině dopoledne k požáru v Novém Hrádku.

1887

Na jaře se konala v Novém Hrádku záloženská schůze, na které bylo obci Bystré věnováno k dobročinným účelům 40 zlatých. Občané bysterští věnovali tento obnos na zřízení předku k dvoukolové stříkačce. Práce provedl kolář Holý zdarma, práce kovářské kovář Rossa za věnovaný obnos.

Citát: kniha I. , zápis roku 1887, autor neznám

1) “ Dne 22. dubna t. r. zpozorován požár o 8. hod. večer jako v Bohdašíně, na daný poplach sešli se členové sboru, a jelikož se žádný s přípřeží nedostavil, táhli členové sami stroj k lesu tak zvaný farský a dolu ku Kajtánovu rybníku a od téhož rybníka pěšinou vzhůru ku Bohdašínu, a jelikož tato pěšina stoupá do prudkého kopečka, rozdělali jsme dvě smyčky hasičské, které se na voj zaklesli a za ně se táhlo kdo kde byl, též i Důst. Pán páter A. Dvořák z Bystrého pomohl táhnouti stroj na kopec, kam když jsme přijeli, viděli jsme, že to není v obci Bohdašíně, ale vzdálenější obci Slavoňově. Když se dopravil stroj až do Slavoňova, hořely v nejprudším žáru tyto usedlosti a sice č. 1 u Suchánků, kde vypukl požár, a u téhož výměničná chalupa, dále u Martinků č. 3, u Přibyli Kováře u Knoulichů č. 2 u Machů, u Linharta, u Obstů u Jana Švarce, u Václava Holečka, čís. 34 u Josefa Kárníka čís. 48, u Antonína Švorce čís. 49, u Balcarů čís. 47, kterýžto právě chytilo, též se s téhož příbytku vyneslo množství nábytku a našla se v komoře stařena poněkud dýmem omámená, kterou vynesli členové Jan Marek č. 89 a Josef Remeš hrobecký, Jos. Hejzlar a Josef Marek řezník, která se na čerstvém vzduchu zotavila tak, že žádala, aby byl povolán duchovní, aby ji posloužil umírajících, což se také stalo,a když se rozednívalo, tak v Pánu skonala. Potom jsme se navrátili domů, a stroj nám dopraviti dal pan starosta tamní obce. “

Konec citátu

2) Dne 21. června byl zpozorován požár v Dobrušce. Ihned bylo troubeno na poplach a než se členové sešli, měl p. Jan Andrš zapřažen žebřinový vůz, k němu přivázali stříkačku a už se „ tryskem “ ujíždělo k požáru. V Bačetíně přepřáhl koně p. Josef Smažík a v provozu p. Čančara. V Dobrušce vyhořely tři stodoly u silnice vedoucí k Solnici. Zpět dal stroj dopravit magistrát dobrušský.

Dne 8. listopadu vypukl požár po půlnoci u Frant. Ryšavého ve Sněžném, kde bylo hašeno obytné stavení a stodola. Od starosty dostali hasiči půlku piva.

Dne 30. září se účastní sbor hašení požáru obytných stavení u Langrů a u Svatáku v Křovicích.

1888

Tohoto roku byla též utvořena župa Dobrušská a bylo rozhodnuto, že první župní sjezd bude v Bystrém. Po tomto rozhodnutí sbor každodenně cvičil a připravoval se na slavnost. Konečně se přiblížil den sjezdu, 15. červenec. Na pozemku p. Antonína Andrše, t. č. obecního starosty byla zřízena „ umělá zahrada “ s obrubou ze smrčků a bříz. Od časného rána vyhrávala místní kapela, vedená kapelníkem p. Hartmanem. K deváté hodině se šlo naproti župě Dobrušské až do Kuchyněk. Tam byly přivítány sbory hasičů z Dobrušky, z Čes. Meziříčí, z Bohuslavic. Na župní sjezd přijel také sbor hasičů z Viserova v Pruském Slezsku a sbor ze Sedloňova. Hasiči z Olešnice poslali deputaci.

Citát: kniha I. , zápis roku 1888, autor neznám

„ Co ve vůkolních osadách sboru hasičských již bylo, všickni tento sjezd navštívili, a jiných lidů tolik, že o žádné pouti jich v Bystrém tolik nebylo. O druhé hodině započalo cvičení požárové místního sboru. Po cvičení se veškeré sbory a obecenstvo odebralo do zahrady výše uvedené kdež koncertovala hudba Bysterská.

Vstupné do zahrady vybíraly členové sboru p. Antonín Dyntar, Josef Čtvrtečka a Josef Černý, nával do zahrady obecenstva byl tak velký, že když byly talíře plné, tak obecní starosta je vysypal do kapsáře nepočítané a výběrčím dal šesták spropitného, a tak se to opakovalo několikráte, a když druhý den chtěla hudba výplatu nedostali nic, vlastně dostala 3 zl. 50 kr. . Tím byl sjezd první župy Dobrušské ze začátku tak skvělý, kukonci Bohužel tak smutný, ukončen. “

Konec citátu

V srpnu se jelo „ tryskem“ přes Rokol a Mezilesí k požáru, který vypukl v Sendraži u Hurdálků. Odměnou za pomoc dostali hasiči z Bystrého od místního starosty chléb, máslo a pivo, „ přičemž Ant. Roubal a Jan Marek hornyst mazal chléb na obouch stranách. “

Citát: kniha I. , zápis roku 1888, autor neznám

1889

V tomto roce se sbor zúčastnil likvidace požáru v Bohdašíně u Vymetálků a Mádrů a v Tisu u Martínků, kde po příjezdu na požářiště prosil majitel o hájení dveří do sklepa proto, že si zde uložil peněženku s obnosem 500 zl. . Člen sboru Jan Marek proběhl skrze hořící světnici a zásuvku s penězi vynesl ven.

1890

Hnedle po návratu z veřejného sjezdu sepského spolku pořádaného v srpnu v Ohnišově likvidovali hasiči požár v Novém Hrádku, v prosinci potom požár ve Sněžném u Hartmanů.

1891

Kronika zaznamenala v tomto roce několik požárů. Dne 15. února vypukl požár u Stanislava Moravce pod Janovem. Pro velké množství sněhu, velké mrazy a nedostatek vody dostavili se členové sboru na místo beze stroje a rvali se s ohněm pomocí trhacích háků a tesáků, při čemž Josef Kejval utrpěl poranění ruky. Do Janova zajížděli znovu 1. dubna likvidovat požár u Frant. Ducháče. V květnu byl zvolen nový výbor hasičského spolku. Hašení dalších dvou ohňů se zúčastnil sbor v Bačetíně a to 28. srpna, kdy hořela chalupa Josefa Firše a potom 16. října, kdy hořely prudkém ohni chalupy Josefa Hartmana a Hejzlara. V listopadu hasili příbytek Stan. Macha v Ohnišově a prosinci vše nasvědčovalo tomu, že opět hoří v Bačetíně. Při výjezdu na návrší byla vidět ohnivá zář ve větší dálce, vyhořel tenkrát dvůr v Ostrově.

1892

Množstvím výjezdů k požárům se vyznačoval i tento rok. Mlýn u Novotných v Sedloňově hořel v dubnu. V květnu vznikl požár u Čejpů v Bohdašíně, v červnu u Balcarů v Tisu a dva dny potom u F. Černého na Rzech. Chlévy u usedlosti Ryndových vyhořely v červenci ve Sněžném.

Hasičský sjezd byl pořádán v Dobrušce.

1893

Pamětní kniha tohoto roku zaznamenává účast na sjezdu ve Sněžném, návštěvu církevních slavností a smutečních rozloučení se členy sboru.

1894

Ples sboru hasičského byl uskutečněn v lednu v hostinci u Šintáků a při něm „ sme se bavili až do rána “ . Sedmnáct členů sboru vyjelo v lednu k požáru do Janova, kde vyhořely chalupy Novotného, Zákravského a Švorcova. V červnu chalupa Vébrova v Tisu. Spolkový výbor byl volen na schůzi v květnu a za předsedu byl zvolen Josef Dyntar, č. 7, velitelem Dyntar Antonín, č. 65. Šestý župní sjezd byl uspořádán v Křovicích s návštěvou všech okolních sborů a 16 mužů z Bystrého.

1895

Vzniku požáru nebyla ušetřena ani obec Bystré. Za červnové noci strávil oheň chalupu Jana Marka, č. 11 a létajícím popelem byly ohroženy okolní domky. Téhož měsíce sbor hasil požár stodoly u Linhartů v Ohnišově a chalupy u Hartmanů v Janově u Brodky. Měsíc na to, opět v Janově. Vyhořela chalupa Bubeníčkova, v říjnu stavení Bekovo v Tisu a v listopadu hořelo v domě F. Přibyly v Bystrém.

1896

Desetileté výročí založení sboru bylo vzpomenuto o slavnosti, pořádané v zahradě Vendelína Hartmana. Při této příležitosti bylo vyznamenáním záslužního kříže odměněno 10 členů sboru. Program slavnosti byl vyplněn účinkováním hudby a divadelních ochotníků. Župní sjezdy byly uspořádány ve Valu a Novém Hrádku. Záznamy v knize dále hovoří o pořádání plesu, účasti na církevních slavnostech, pohřebních rozloučeních a konání schůze ( valné hromady ) k zhodnocení roku. K požárů se vyjíždělo do Ohnišova ke Kroupům, Bohdašína k Lukáškům, Sudína k Hejzlarům, v Bystrém k Andršům a do Domašína.

1897 - 1900

Začátkem každého roku byl pořádán hasičský ples. Z programu jednoho citujeme „ Při oné zábavě p. Jan Marek, čís. 89 provedl dražbu obrouského handžáru z války v roce 1878 Bosensko Hercegovské, po zajatém Hadži – Loju, který on zakoupil a ve prospěch dobrovolných hasičů v Bystrém dražebně prodal a výtěžek z dražby oné jmenovanému sboru 58 kr. daroval. “

Kniha I. , zapsáno 17. 1. 1899, autor neznám

Sjezdy župní, jichž se členové zúčastnili, byly konány v Hlinném, Bačetíně, Houdkovicích a Bohuslavicích.

Událostí roku 1898 byly oslavy „ Jubilea Jeho Apoštolského Veličenstva Císaře a Krále Františka Josefa I. “ Po slavnostních okázalostech „ hudba zahrála rakouskou Národní Hymnu a potom Kde domov můj a potom s celím průvodem jsme šli do dolejšího hostince Jana Šintáka kde se dala půlka piva a potom druhá a pilo se při veselím hovoru do 3 hodin. Odpoledne a potom se šlo nahoru do hostince Josefa Hartmana kdež se dala opět půlka piva a tak jsme se zdržali při této Slavnosti až do večera a nakonec musím podotknout,že na světě všího mnoho škodí. “

Citát: kniha I. , zápis z 2. 12. 1898, autor neznám

Požáry:

Rok 1897

Červenec: chalupa Josefa Štěpána v Bystrém č. 47

Září: Nedvězí a Sněžné

Listopad: mlýn Josefa Mizery, Bystré na Dolech č. 52

Rok 1898

Červenec: chalupa Vendelína Hartmana v Bystrém č. 1

Rok 1899

Březen: Ohnišov

Září: v Sudíně

Rok 1900

Duben: hostinec Richarda Samka v Bystrém

Srpen:chalupa p. Picha v Nedvězí, kováře v Dobrušce

1901 - 1905

Patnáctileté výročí založení sboru bylo oslavováno při župním sjezdu, konaném v Bystrém 21. července 1901. Sjezd byl pořádán na zahradě p. Josefa Štěpána, kde se místní ochotníci postarali o naplnění programu předvedením několika žertovných kousků. Obecenstvo se bavilo ve veselé náladě až do pozdního večera, načež byly v obou bysterských hostincích pořádány taneční věnečky, které trvaly až do svítání. „ O sjezdu se dočítáme i v Náchodských novinách: Při sjezdu hasičském pořádaném župou Dobrušskou dne 21. července t. r. v Bystrém zúčastnilo se 15 hasičských sborů se 247 členy. Hrubý příjem obnášel 505 korun, čistý výtěžek 206 korun, z kteréhož přikázáno 46 kor. na opravu obecních hodiny věžních v Bystrém, a 160 kor. připadlo ve prospěch hasičské pokladny v Bystrém . “

Citát: kniha I. , zápis r. 1901 – bod 8, autor neznám

Sjezdu se zúčastnili sbory z Dobrušky, Provozu, Bačetína, Dobřan, Křovic, Sněžného, Bohuslavic, Hlinného, Valu, Ohnišova, Nového Hrádku, Bohdašína, Rovného, Nového Města nad Metují a Bystrého. V dalších letech se zúčastnili bysterští hasiči sjezdů ve Sněžném, Provozu, Křovicích, Mastech, Olešnici, Libchyních a Dobřanech.

Novou čtyřkolovou stříkačku zakoupilo obecní zastupitelstvo za přispění hasičského sboru v roce 1902. Vstříc s hudbou šli členové sboru naproti přijíždějící stříkačce pod Ohnišovský kopec, tato pak byla slavnostně vysvěcena a předána starostou obce k provedení stříkacích zkoušek zástupcem firmy Smekal z Prahy. Od téže firmy obdržel ke konci roku ještě sbor berlovou stříkačku.

Sbory prováděly každoročně i svá cvičení, v roce 1903 jsou zaznamenána tři a na jednom i kontrolní účast zemského hasičského dozorce p. Seidla z Náchodska. V těchto letech byla postavena sušárna hadic.

Vždy na závěr roku byly ve sborech pořádány valné schůze a na nich byly probírány celoroční problémy sborů, přijímáni noví členové, schvalovány účty, určovány termíny plesů a systémem lístkového hlasování voleny nové výbory sborů.

Schůze většinou probíhaly u předsedy sboru a na jejich závěr předseda Josef Sedláček „ pohostil členové, dal jim chleba homolek syrečků másla a k tomu půl hektor piva. “

Citát: kniha I. , zápis z 31. 12. 1903, autor neznám

Požáry:

Rok 1901

Květen: bývalá hospoda Manďákova ve Sněžném

Rok 1902

Listopad: chalupa a srub Josefa Ježka v Bačetíně

Rok 1903

Únor: stáj a kolna Ferdinanda Přibyly v Bystrém č. 54

Říjen: stodola u Syrovátků ve Spech

Prosinec: hořelo u Lipských a Syrovátků v Chlístově

Rok 1904

Březen: chalupa v Tisu – J. Šafářovi ( kramářovi ) uhořely 2 děti

Duben: chalupa Josefa Smoly v Bačetíně na Brtvě

Květen: požár na Rzech

Červen: požár u Josefa Marka v Kounově „ mezilesí “

Říjen: střecha na domě Ferd. Přibyly v Bystrém č. 54

Rok 1905

Červenec: chalupa u Grulichů v Ohnišově

Srpen: chalupa u Josefa Marka v Bačetíně ( v poli ), tkalcovna a chlévy u Jaroslava Marka v Sedloňově

Září: obydlí Frant. Krahulce a Fišery ( Mumráka ) ve Sněžném

1906 - 1910

V létech, jež jsou jmenována, nedošlo k žádným výrazným událostem. Sbor každoročně pořádal ples a cvičení při různých příležitostech, zúčastňoval se církevních oslav a posledních rozloučení s bysterskými spoluobčany. Za tuto účast obdržel do pokladny drobné peněžité odměny. Dbal na dodržování ústrojové kázně a řádnou opravu a nošení uniforem. Přísně bylo též kontrolováno dodržování pořádku v hasičské výzbroji. Dbáno bylo i na to, aby se členové aktivně účastnili práce pro sbor, jinak byli dle stanov ze sboru vyloučeni.

Sbor se zúčastnil sjezdů v Mezilesí, Dobrušce a Novém Hrádku.

Požáry:

Rok 1906

Červenec: obytné stavení Černých na Rzech

Srpen: obytné stavení u Kalendů v Mezilesí

Rok 1907

Srpen: parní pila v Kvasinách, stavení Romana Marka v Tisu

Rok 1908

Prosinec: tkalcovna Josefa Hartmana v Kounově, stavení Josefa Bartoše na Skalce

Rok 1909

Srpen: chalupa Josefa Schejbala v Janově

Rok 1910

Červen: požár u J. Grimma ve Sněžném ( blesk ), stavení Eduarda Hoffmana, kováře v Kounově

Červenec: městské vězení v Novém Hrádku “ zvané šatlava, kteréhož není škoda! “

1911 - 1915

Léta, s nimiž se budeme postupně seznamovat, ukazují i na počátky prevenční práce ve sborech. Sbor navrhuje, aby bylo včas prováděno vybírání rybníku k zajištění dostatku vody při hašení a dále provádění prohlídek „ stran bezpečí ohně “ . Sborová schůze přijímá návrh, aby do sboru byly přijímány i ženy – hasičky. Členové sboru drželi i hlídky při tanečních zábavách a divadelních představeních, jejichž některé názvy udávané v roku 1913 uvádíme: „ Maryša, Pro kus chleba, Matěj a Michal, Mlsní kocouři. “

Při sjezdech a oslavách byla účast sboru v Bačetíně, Osečnici, Dobřanech, Novém Městě nad Metují, Janově a ukázkovém cvičení v Kounově. Nejvýraznější sborovou činností těchto let bylo pořádání župního sjezdu v Bystrém v roce 1913. Kniha pamětí zaznamenává tuto událost velmi pěkně a obšírně, a proto si některé části přiblížíme.

Dobrušská župa pořádala 6. července 1913 v Bystrém již svůj 25. sjezd. Ačkoliv bylo počasí nepříznivé, sjelo se na sjezd 19 okolních sborů. Všechny sbory byly přivítány hudbou. Dopoledne byla valná hromada, po obědě ukázkové hasičské cvičení na louce Jos. Hartmana. Zde byly předváděny obě stříkačky i berlovky s vodou. Program zábavného odpoledne potom pokračoval na vyzdobené zahradě u fary. Obecenstvo vstupovalo do zahrady uvítací branou, na níž byl nápis zhotovený z březového dřeva, na straně protější bylo postaveno jeviště, na němž vystupovali místní ochotníci se žertovným programem a taktéž sbor zpěváků zde přednesl několik písní.

Citát: kniha I. , zápis z 6. 7. 1913, autor neznám

„ Na čtvrtém místě Zvěřinec, kdež bylo mnoho rozličných dravců viděno a což ctěné obecenstvo velice překvapilo. Uprostřed hrála hudba Jana Hartmana. Dále na jedné straně byl hotel h. Josefa Hartmana a uzenářství Josefa Šintáka z Bohdašína, na druhé u Pekařových hotel p. Jana Šintáka. Na třetí straně u brány cukrářství p. Drašnara z Nov. Hrádku. Velice překvapila obecenstvo hudba z „ Paříže “ , která svými citlivými tóny tak dojímala, že až někdy uši zaléhaly. Na to přišel pan Medvědář se svým medvědem. Medvědář bubnoval, medvídek tancoval, ach to byla podívaná, co ubohý medvídek zkusil, aby všechno obecenstvo pobavil. “

Požáry:

Rok 1911

Duben: veliký požár v Dobrém – hoří u Mňuků, Škodů, Štefanů, Polů a Poláčků.

Květen: srub u Ježků ( Rychedníků ) v Ohnišově ( blesk )

Rok 1913

Květen: požár u J. Dubánka ve Sněžném ( shořel dům a všechen majetek a uhořela jeho zesnulá manželka ) .

Červenec: stodola u Tomášů v Dobřanech ( blesk ), továrna u Vondřejců v Tisu, požár u Václava Marka v Kounově

Srpen: chalupa p. Dubánka v Bačetíně

Rok 1914

Květen: stavení Josefa Andrše v Kounově ( pod přístřeším uhořel čeledín ) .

Rok 1915

Leden: stavení Jana Novotného v Janově

Duben:srub a obytné stavení u Václava Hejzlara v Bačetíně

1916 - 1920

Hrozbou pro lidstvo jsou poznamenána tato léta – ve světě zuřila světová válka. Na válečná pole bylo povoláno i 20 mladších členů našeho sboru, osm z nich bylo ve válce raněno. Z bojiště se již nevrátil sbormistr František Melichar, který tam padl. Odchod mnoha členů se promítl do slabší činnosti a práce sboru. Ta se však po jejich návratu rychle aktivizovala, o čemž svědčí i zápis z r. 1918 o provedené opravě hasičského skladiště – střechy, podlahy a bílení a provedených 2 cvičeních. V roce 1919 bylo provedeno 5 pochodových cvičení se stroji a v roce 1920 osm cvičení. Sbor se zúčastnil též sjezdu v Dobrušce a oslav vzniku republiky, při kterých byly ku kříži dole ve vesnici zasazeny pamětní lípy.

Veliká péče byla též věnována technickému vybavení sboru. Členové Jaroslav Marek a Josef Dyntar byli v září 1919 vysláni do Slatiňan, aby zde shlédli novou, moderní stříkačku, kterou za 5 500 korun pro sbor zakoupili. Zpět firma odkoupila stříkačku starou za 2 000 korun. Peníze na zakoupení stříkačky zapůjčili členové sboru a tyto jim byly vráceny zpět z přídělových subvencí. Začátkem prosince byla nová stříkačka dopravována z Nového Města nad Metují do Bystrého a ve všech obcích občany obdivována.

Na to zavítali do obce starosta a několik občanů z Krčína, kteří si chtěli stříkačku odkoupit a o 3 000 korun přeplatit, sbor si však stroje vážil a neprodal. Ke stříkačce byl zřízen i nový dvoukolový naviják hadic.

Požáry:

Rok 1920

Květen: požár u „ Goldsmidů “ v Bystrém ( nyní u Kaválků )

Listopad: požár u Josefa Marka v Tisu č. 34 ( vyvedl se jen dobytek, ostatní vše shořelo )

1921 - 1925

Činnost hasičstva se začala v letech poválečných aktivizovat. Množství pořádaných sjezdů je toho příkladem. V uvedeném období se konaly sjezdy v Plasnicích, Bílém Újezdě, Přibyslavi, Kounově, Ohnišově, Lhotě – Netřeba, Bohuslavicích, Mastech, Sněžném, Dobrušce, Dobrém a Mezilesí. Šest členů z Bystrého se zúčastnilo 1. sjezdu hasičstva Českosl. v Praze.

Vlastní výcvik členů sboru byl zajišťován prováděním nejméně čtyř cvičení v roce. V roce 1923 dosloužilo i staré hasičské skladiště. Třináctého června se začalo s jeho bouráním, 20. června byla započata stavba nového skladiště a 21. srpna byla již převezena stříkačka do skladiště nového. Toto po přístavbě a opravách slouží až do dnešních dnů.

V listopadu téhož roku se vrací ze Slatiňan zmotorizovaná stříkačka.

Rázem se stala nejmodernějším strojem celé Dobrušské župy. Při dodávce vody jedním proudem dává tlak 10 atm. , při dvou až čtyř proudech tlak 5-6 atm. . Stříkačka byla předváděna v příštím roce při veřejném cvičení 12 sborů v Bystrém a s uznáním obdivován její výkon. Cvičení se zúčastnil i župní dozorce p. Hanousek, který ve svém projevu zdůraznil vysoký podíl bysterských na rozvoji hasičství a zavádění nové techniky a likvidaci požárů, kterých od založení sboru bylo 80. V závěru poděkoval všem zakládajícím členům za jejich téměř čtyřicetiletou práci. Jsou to: Dyntar Ant. - velitel, Hartman Frant. , Marek Jar. - cvičitel, Grim Josef – podvelitel, Marek Jan, Mach Josef, Mach Jan, Čtvrtečka Josef, Vymetálek Boh. , Ševc Cyril, Hejzlar Josef, Roubal Jan a Žloutek Jos. .

V tomto období začíná u sborů i činnost samaritánská ( zdravotnická ) sloužící občanům při vzniku úrazů nebo poranění.

Požáry:

Rok 1921

Březen: devět obytných stavení v Mezilesí ( likviduje 11 sborů )

Červenec: požár lesa Špicberk

Srpen: stavení a stodola Josefa Švorce v Dobřanech

Rok 1922

Květen: stodola Jana Bitnara na Polomech ( blesk )

Listopad: požár u Krahulců ve Sněžném

Rok 1923

Březen: Konsum filiálka Záchrany v Novém Městě nad Metují ( Nový Hrádek )

Září: továrna Jaroslava Hejzlara v Rozkoši

Rok 1924

Listopad: požár u Čápů pod Dobřany

Rok 1925

Leden: stodola a stavení u Vendelína a Jindřicha Vebra ve Sněžném ( ve stodole uhořelo dítě )

Červen:tkalcovské družstvo u Ant. Šotoly v Tisu

1926 - 1930

Sbor v období let třicátých se neodchyloval od své pravidelné činnosti. Na počátcích roku byly pořádány plesy, během roku probíhala pravidelná cvičení, účasti na pohřbech spoluobčanů a církevních oslavách. V tomto období byly pořízeny nové uniformy pro členy a kroje pro dorost, na něž látkou přispěli Jos. Bartoň z Dobenína, Otak. Přibyla z Krčína a Osk. Goldsmid z Náchoda.

Členové sboru se již pravidelně účastní hlídek při provozu biografu ( kina ) v Bystrém. V roce 1928 se sbor účastní odhalení pomníku padlých na bysterském rozcestí.

Sjezdy byly uspořádány v Bačetíně, Křovicích, Valu, Plasnicích, Běstvinách, Bohdašíně, Nedvězí, Osečnici, Bačetíně, Bohuslavicích, Novém Hrádku.

Požáry:

Rok 1926

Červenec: továrna Borukova ve Sněžném

Srpen: požár u Fousů na Skalce

Říjen: stodola Linhartova v Dobřanech

Listopad: stodola v Semechnicích

Rok 1927

Červenec: požár u Přibylů na Dlouhém

Srpen: hostinec u Soumarů na Sendraži

Rok 1928

Červenec: požár u Škodů na Sendraži

Listopad: požár u Martínků v poli v Tisu ( vše shořelo pro nedostatek vody ), po dvou hodinách zpozorován požár v Dobřanech u Bošů a Suchánků

Rok 1929

Červenec: obytné stavení truhláře Jana Kárníka v Bystrém č. 70

Prosinec: požár u Šubrtů v Nedvězím, požár u Linků v Olešnici

Rok 1930

Únor: obchodní dům Bohuše Hejzlara v Bystrém č. 108 ( k hašení použito i hasících přístrojů, škoda 50 000 Kč. )

Březen: obytné stavení u Tomášů v Dobřanech

Říjen: statek u Machů v Nedvězí, obytné stavení a stodola Bedřicha Marka v Kounově ( hořící kusy lepenky zalétaly až do Bystrého )

1931 - 1935

Nejvýznamnější sborovou činností bylo pořádání župního sjezdu v Bystrém 12. června 1932. Za krásného počasí se sjezdu zúčastnilo 27 sborů s 434 muži a 33 dorostenci.

Albrechtická župa: Ohnišov, Spy, Dobré, Slavoňov, Kamenice, Krčín, Vrchoviny, Bohdašín, Bačetín

Náchodská župa: Borová

Novoměstská župa: Janov, Nový Hrádek, Dobřany, Sněžné, Nedvězí

Dobrušská župa: Dobruška, Běstviny, Osečnice, Křovice, Hlinné, Masty, Kounov, Val, Bílý Újezd, Houdkovice, Bohuslavice, Bystré.

Požární cvičení bylo provedeno na náměstí, zábavný program v zahradě u Hartmanů. K zábavě sloužily střelnice, rybárna, kola štěstí a muzeum starožitností. Koncertovala bysterská hudba. Sjezd se velmi vydařil.

Z dalších akcí, jíž se sbor účastnil, bylo otevření rozhledny 26. 7. 1931 v Bystrém a oslavy 30. výročí trvání sboru v Janově v roce 1933.

O zakoupení nové automobilní stříkačky jedná sbor již v roce 1931, je však nedostatek peněz na zaplacení. Léta běží a teprve 1. září 1935 přijíždí do Bystrého pan Smekal s novou, krásnou automobilní stříkačkou, kterou kupuje sbor za částku 18 tisíc korun. Stříkačka je moderní, výkonný stroj, dodávající spolehlivě množství vody.

Hnedle vyjíždí k hašení požáru do Tisu. Tohoto roku čítal sbor 48 členů.

Sjezdy byly konány v Hlinném, Borové, Spech, Novém Městě n. M. , Nedvězí, Houdkovicích, Bystrém, Dobrušce, Bílém Újezdě, Ohnišově a Dobřanech.

Požáry:

Rok 1931

Květen: požár u Linhartů na Lužanech

Září: továrny u Kočnarů v Tisu

Prosinec: požár u Jana Kárníka – truhláře v Bystrém ( půda )

Rok 1932

Leden: stodola a chlévy Josefa Hartmana ve Sněžném

Rok 1933

Leden: tkalcovna u Dyntarů v Dobřanech ( uhořel děda 83 roků starý )

Květen: požár u Kozdasu na Rzech

Červenec: požár v Tisu u Vondřejců ( blesk )

Září: požár u Smolů v Kounově – nová stodola se zařízením

Rok 1934

Červen: požár u Šotolů v Tisu

Říjen: požár ve stodole Jana Andrše v Bystrém č. 20

Rok 1935

Březen: “ Cárovna “ v Janově

Červen: požár u Šmídů v Šedivinách

Září: požár u Krbalů a Kroupů v Tisu, požár u Rýdla – truhláře v Ohnišově

Prosinec: chalupa Edy Marka v Sudíně

1936 - 1940

Rychlý rozmach nastupujících mocenských sil v Německu přináší obavy vzniku válečného konfliktu. Ohrožena je i naše republika, a proto je přistoupeno k zavádění cvičení obyvatelstva v civilní obraně. Hasičské sbory přejímají do své správy úkoly spojené s protileteckou civilní a hasičskou obranou a cvičí své členy k službě hlásné a poplachové, asanační a sanitní. Pravým obrazem toho je pořádání „ Jubilejní oslavy 50 letého trvání sboru spojené s leteckým náletem. “

Slavnost se uskutečnila 28. června 1936 v zahradě u Hartmanů za pěkného počasí, koncertování hudby, předvedení cvičení dorostenců a vystoupení tanečního kroužku žákyň. Při projevech byla vyzvednuta padesátiletá usilovná práce sboru i jeho členů i to, že sbor od svého vzniku se účastnil likvidace 204 požárů. Hlavním programem byl nálet aeroplánu civilní gardy z Hradce Králové, který provedl shození cvičných bomb, na což všechny služby hasičské obrany reagovaly svou činností. Oslav se zúčastnilo 16 hostujících sborů se 191 členy. Oslavy se vydařily, o čemž svědčí i vypití 24 půlek piva.

V červenci roku 1937 se deset členů sboru účastní pohřbu p. Smekala, dodávajícího pro náš sbor stříkačky a krátce na to i pohřbu svého velitele Antonína Dyntara, který byl 51 roků členem a 43 roků velitelem sboru.

Politická situace ve světě se začíná neustále vyostřovat a z toho důvodu přichází 28. 10. 1937 do obce vojenská posádka určená k ochraně hranic a 21. 5. 1938 dochází k obsazování hranic naší armádou. V té době se ruší hasičské župy a zřizují se Okresní hasičské jednoty. Náš sbor tak správně připadá k Novému Městu nad Metují.

Vyhlášení mobilizace nastává 14. září 1938, naší obcí projíždí množství vojska obsazujícího pohraniční pevnosti. Krátce na to však dochází k podepsání Mnichovských dohod, které přivádějí naší republiku do stavu pokoření. Nastolení této politické situace se potom úzce dotýká práce nejenom hasičských sborů, ale i ostatních organizací.

Sjezdy pořádány: v Kounově, Olešnici, Bohdašíně, Lhotě – Netřebě, Dobrušce a Krčíně. Slavnosti v Plasnicích a Bačetíně.

Požáry:

Rok 1936

Červen: chalupa Drašnarova v Novém Hrádku

Srpen: chalupa Josefa Dyntara ( náj. Efemberk ) pod Dobřany

Rok 1937

Květen: chalupy u Novotných, Kejvalů a Šotolů v Tisu

Říjen: chalupa u Dusílků v Ohnišově

Rok 1938

Červenec: hotel „ Bartoňova chata “ na Polomech

Rok 1939

Srpen: požár u Kasnarů v Bohdašíně ( blesk )

Rok 1940

Červenec: statek a stodola u Preclíků a Matějů v Hlinném

1941 - 1945

Svět se zmítá ve víru války. Německý fašismus se snaží pokořit celou Evropu. V průběhu pětiletí dochází však ke zlomu a spojenci začínají protivníka porážet. Jejich vítězné tažení se postupně přibližuje k hranicím naší vlasti. Je osvobozováno Slovensko a potom celá naše republika. Můžeme s dojetím číst zápis o třídenním nepřetržitém pochodu Rudé armády – osvoboditelky naší obce a její nadšené vítání občany i členy hasičského sboru v slavnostních uniformách.

Sbor v jmenovaných letech vytvářel minimální činnost, neboť pořádání zábav, sjezdů i cvičení bylo zakázáno. Jenom několik jednotlivců se zúčastnilo při školeních a cvičeních vyšších hasičských orgánů.

Pro zajímavost uvádíme, co píše Jan Novotný v pamětní knize II. - r. 1941 ( upraveno ).

Dovídáme se, že 3. ledna 1941 byl silný mráz a veliká vánice. Navršily se závěje 4 – 5 metrové a občané museli jeden druhému pomoci vyházet vchody domů. V Novém Městě nad Metují se za nádražím zavál vlak a 2 lokomotivy tak, že druhý den se už nad vlakem dalo lyžovat.

Pro všechny práceschopné občany byla vyhlášena pracovní povinnost vyhazovat sníh. Pošta přijela do Bystrého až za pět dní. Sníh ležel na některých místech až do 20. května. Na podzim brzy nachumelilo, obilí se někde sklízelo až ke konci listopadu, brambory a řepa zůstaly na mnoha místech na poli.

21. října 1945 se konala v Hasičském domě v Praze ustavující schůze Svazu československého hasičstva, jíž se zúčastnili zástupci všech zemských jednot.

Požáry:

Rok 1942

Září: stodola u Čejpů v Janově

Říjen: požár na Spáleništi

Rok 1943

Srpen: požár hospodářství ve Valu

1946 - 1950

Činnost sboru se po létech útlumu začíná opět aktivizovat. Dochází k pravidelným cvičením a sbor se vybavuje novou technikou výsuvným žebříkem a novou přenosnou motorovou stříkačkou.

Nastává i obnovení styků s okolními sbory a spolupráce při přípravách sjezdů. Členové sboru – občané bysterští se podílejí při pracích v obci prováděných, započaté silnice na Doly, velké opravě školy, opravě silnice přes obec. Svou techniku udržují v naprostém pořádku a kamkoli s automobilovou stříkačkou přijíždějí, je její výkon dobře hodnocen.

Sjezdy pořádány v Olešnici, Dobrušce, Ohnišově, Vrchovinách, Slavoňově, Skalce, Novém Městě nad Metují, Spech a Semechnicích.

Požáry:

Rok 1946

Červen: požár pastviny u Mádrů na Dolech, tkalcovna Hejzlarova na Dolech

Říjen: požár v Mezilesí

Rok 1947

Srpen: domek p. Valáškové v Ohnišově, hospodářství u Smolů v Bohdašíně ( blesk ), domek u Přibylů v Tisu, hospodářství u Zeiplů na Polomech

Rok 1948

Prosinec: hotel Praha v Deštném, požár u Čtvrtečků v Bystrém č. 37 ( sklep ), hotel Šerlišský mlýn v Deštném

Rok 1949

Září: půda v obecním domě 107 v Bystrém

Rok 1950

Květen: chalupa p. Novotného v Tisu

Červenec: požár v Dlouhém, chalupa u Prázů v Rovném

1951 - 1960

Nastupují léta intenzivního rozvoje republiky. Jsou budovány nové výrobní a energetické zdroje a zemědělství přechází na kolektivní formy hospodářství.

V roce 1951 sbory mění své názvy na místní hasičské jednoty. Jednota se účastní prvomájových oslav s automobilní stříkačkou v Novém Městě nad Metují.

V roce 1952 je ustanoveno družstvo žen s 9 členkami a ty pořádají svůj první ples na začátku příštího roku. Družstvo bylo činné po dobu 4 let pod vedením velitelky Anny Jankové-Tomášové.

V roce 1953 dochází ke změně názvu na Československý svaz požární ochrany a od té doby si říkáme požárníci.

K ochraně úrody jsou ustavovány žňové hlídky, organizace provádí opravu a přestavbu zakoupeného nákladního automobilu a zahajuje přístavbu požární zbrojnice.

Následující léta je přístavba postupně dokončena, provádí se oprava a naházka zbrojnice stávající. Organizace se účastní pomoci v zemědělství při žňových pracích a výmlatu obilí, sekání luk a sběru brambor a řepy.

V roce 1957 probíhají brigády na výstavbě čekárny a jsou zaváděny preventivní prohlídky budov.

V roce 1960 se uskutečňuje územní reorganizace našeho státu. Byl snížen počet krajů a okresů. Okres Dobruška byl zrušen a naše obec se stala součástí okresu Rychnov nad Kněžnou. V důsledku toho byla zapojena i bysterská místní jednota ČSPO do okresní organizace ČSPO v Rychnově nad Kněžnou.

Celé desetileté období se zaměřuje organizace na výcvik družstev. Družstvo mužů i žen se pravidelně účastní aplikačních – námětových cvičení v rámci okrsku a zapojuje se do nového systému soutěží požárních družstev.

Sjezdy v Šonově, Valu, Jílovici.

Požáry:

Rok 1951

Březen: požár na Borové

Duben: požár lesa v Dobřanech

Září: požár u Krbalů v Dobřanech, požár u Hartmanů v Novém Městě n. M.

Listopad: požár u Grulichů v Dobřanech ( do dnešní doby největší požár v okolí ) .

Rok 1957

Požár u Marků – koláře v Bystrém

Požár v Deštném, Novém Hrádku, Mělčanech

Rok 1958

Požár v Nedvězím, Kamenici, Dobrušce, Bohdašíně, Dobřanech, Hlinném a les v Dobřanech.

1961 - 1970

Toto období lze již nazvat moderní historií sboru. Výbor sboru, převážně složen ze starších členů, se doplňuje o mladé členy, přinášející nový pohled na činnost a práci sboru. Mladí členové začínají usilovat o zavedení nové, modernější techniky i zlepšení přípravy a účast požárních družstev v soutěžích. Vše toto zanáší někdy i nevoli mezi starší a mladé, vývojem let však lze konstatovat, že sbor vykročil správnou cestou.

1961 – Preventivní prohlídky probíhají ve čtyřech skupinách a pokračují potom obdobně v celém desetiletém období. Zemřel dlouholetý předseda sboru Josef Sedláček, který funkci předsedy vykonával rovných 50 let.

1962 – Na opravě požární zbrojnice bylo odpracováno 360 hodin. Družstvo mužů se účastní okrskové SPD v Tisu s umístěním na 2. místě, v Okresní soutěži v Rychnově nad Kněžnou se umísťuje také na 2. místě.

1963 – Probíhá oprava rybníka u Netíkových. Družstvo mužů se účastní okrskové SPD v Mastech a obsazuje 2. místo, v okresní SPD ve Slatině taktéž 2. místo.

1964 – Zástupci sboru se účastní jednání vyšších složek PO o vzájemné spolupráci s polskými požárníky v případě vzniku větších požárů v pohraničních oblastech. V uspořádané soutěži motohlídek naše hlídky obsazuje 3. místo.

1965 – Sbor kupuje nákladní automobil Tatra 805, na kterém jsou provedeny úpravy na požární vozidlo.

Svou činnost zahajuje žactvo, chlapci ve věku 13 – 15 let, kteří se poprvé účastní okresní soutěže v Záhornici. Činnosti mládeže a výsledkům je věnována samostatná kapitola.

1966 – Sbor se účastní 7 cvičení a cvičení okrskového v Deštném v O. h. .

1967 – Okrskové cvičení proběhlo v Bystrém na Dolech a v Sudíně. Sbor uspořádal 9 cvičení. Obvodní SPD byla uspořádána v Bílém Újezdě .Možno konstatovat, že nastupují léta největších úspěchů v soutěžích požárních družstev jak v umístění, tak v zastoupení počtu soutěžících družstev.

1968 – Sbor provedl 10 cvičení a jedno námětové. Zúčastnil se SPD v Deštném v O. h. , Opočně a Dvoře Králové, soutěže žactva v Rychnově nad Kněžnou. Vznikem federace zanikl Československý svaz požární ochrany a byl ustaven Český svaz požární ochrany a Slovenský svaz požární ochrany.

1969 – Technický stav výzbroje byl posílen o novou požární stříkačku PPS 12 zakoupenou ONV za 28 000 korun a novou, výkonnou sirénou umístěnou na střechu kostela. Uspořádáno bylo 7 cvičení, okrskové v Nedvězí a Bystrém. Družstva se účastnila SPD ve Valu a Malé Čermné, žáci v Kvasinách. V jednotlivcích postoupila Gerlinda Povolná do krajského kola, kde obsadila 3. místo.

1970 – Okrskové cvičení proběhlo v Sedloňově a v Nedvězím. Sbor prováděl čištění studen v obci. Tři družstva se zúčastnila obvodní SPD v Čánce. Žáci soutěžili v Bartošovicích. Při okrskové poradě konané v září v Sedloňově byl zvolen okrskovým velitelem Josef Netík, člen OV ČSPO. Stávající okrskový velitel Luboš Duzbaba nastoupil do funkce předsedy OV ČSPO v Rychnově nad Kněžnou.

Za první místo v meziokrskové soutěži obdržela organizace od OIPO 2 díly hadic B.

Požáry:

Rok 1966

Požár v Sendraži a v Tisu

Rok 1967

Les v Bystrém na Dolech ( u Mádrů )

Požár ve Valu

Rok 1968

Požár v Drutce Bystré

Požár v Janově u Roubalů ( blesk )

Rok 1969

Požár v Dobřanech

Rok 1970

Požár u Prouzů v Bačetíně

Požár skladové haly ČSSS v Bystrém

1971

Sbor v tomto roce pořádá ples a další 3 taneční zábavy, provádí preventivní prohlídky budov a 15 cvičení. Okrskové cvičení proběhlo v Deštném v O. h. na hotel Panoráma v Bačetíně na objekt JZD. Obvodní soutěž požárních družstev byla v Bačetíně, okresní v Rychnově nad Kněžnou. Zde se všechna čtyři družstva stala přeborníky okresu. Soutěž žactva byla uskutečněna v Potštejně. Soutěží se poprvé účastní starší muži ve věkovém průměru družstva 70 let a pokračují v dalších 6 letech.

Dostává se jim uznání a obdiv všech soutěžících a diváků.

Dosavadní velitel Josef Dyntar je jmenován čestným velitelem sboru. Zemřel Josef Marek – kolář, který byl členem 42 let. Několik členů se účastní záchranných prací při povodni v Sedloňově. Na bysterskou pouť byla připravena výstava požární techniky. Většina členů byla na oslavě 100 let trvání PO v Rychnově nad Kněžnou.

V soutěži o nejlepší požární sbor jsme se umístili na 3. místě a získali tak odměnu 2 000 korun.

1972

Požárnický ples a taneční zábava byly uskutečněny na začátku roku. Námětová cvičení v Sedloňově na školu na Polomech, další v Dobřanech. Odznak „ Vzorný požárník III. stupně “ získává 17 členů sboru. Na stavbě koupaliště v akci Z je odpracováno 820 hodin. Sbor zakupuje novou 8 mm filmovou kameru pro zachycování dokumentace organizace.

Člen Josef Netík je na krajské konferenci volen do krajského výboru SPO a členka Věra Lemfeldová se účastní II. sjezdu ČSPO v Ostravě. Zahajuje se hra mladých požárníků PLAMEN a žáci se účastní soutěže ve Slatině n. Z. a Libli.

Starší muže navštěvují představitelé KV SPO a předávají jim pozvání do národního kola SPD do Pardubic. Při návštěvě se prohlídkou kronik seznamují s historií sboru a navštěvují požární zbrojnici.

Na stadiónu v Pardubicích, kde bylo národní kolo uskutečněno, předváděli členové družstva, které mělo věkový průměr 70 let, požární útok a štafetu mimo soutěž. Za vše sklidili obrovský potlesk diváků. Na závěr jim byl předán pohár ONV v Pardubicích a čestné uznání ministra vnitra.

SPD proběhly: obvodní v Dlouhé Vsi, okresní v Ledcích s účastí družstva žen, mužů, dorostenců, a starších mužů, krajská v novém Městě nad Metují s účastí družstva dorostenců a starších mužů.

1973

Rok minulý hodnotí na začátku tohoto roku výroční členská schůze. Účastní se jí předseda OV ČSPO Luboš Duzbaba a na schůzi jsou předávána poděkování a čestná uznání organizace a OV ČSPO a dále čestný odznak „ Za zásluhy “ KV ČSPO Josefu Dyntarovi.

Čestné uznání ÚV ČSPO – Adolfu Dyntarovi a Adolfu Hartmanovi

Odznak za příkladnou práci – Josefu Netíkovi a Jiřímu Andršovi

Věrnostní medaile za 50 let – Antonínu Čtvrtečkovi a Jaroslavu Remešovi

Věrnostní medaile za 40 let – Václavu Netíkovi a Adolfu Machovi.

V tomto roce odhlasoval IV. sjezd, kterého se zúčastnila naše členka Věra Lemfeldová, název Svaz požární ochrany ČSSR a vrcholné orgány – federální výbor SPO ČSSR, ústřední výbor SPO ČSR a ústřední výbor SPO SSR. Místní jednoty se staly základními organizacemi SPO ČSSR.

Několik členů sboru se účastní požárního dozoru při autokrosu pořádaném v Dobřanech.

SPD se uskutečňuje v Deštném v O. h. a soutěž mládeže PLAMEN v Kvasinách, Černíkovicích a Dobrušce – Mělčanech. Zahajuje se výstavba nové prodejny Jednoty v obci a sbor odpracovává v tomto roce 650 brig. hodin. Okrsek ´pořádá kurs první pomoci a účastní se ho i členové naší organizace. V červenci byl uspořádán zájezd na Mezinárodní soutěž CTIF v Brně za účasti sousedních ZO okrsku.

Zemřel Antonín Čtvrtečka, který byl členem sboru 56 roků. Umírá také velitel sboru Josef Dyntar ve stáří 85 let, jenž byl 69 roků členem a 33 roky velitelem. Loučíme se s ním vzpomínkou před požární zbrojnicí.

Vyjíždíme k požárům do Sedloňova ( les ), Nedvězí ( výkrmna prasat ), Ohnišova ( skladová hala JZD ) .

1974

V tomto roce bylo ve sboru organizováno 68 členů, z toho 13 žen. Při preventivních prohlídkách bylo shlédnuto 82 obytných domů a 15 provozoven nebo veřejných místností. V obci byla uspořádána 3 námětová cvičení, okrskové proběhlo v Kounově na objekt JZD a v Nedvězí. Sbor pořádal ples, oslavu MDŽ pro členky sboru a 3 taneční zábavy. Požárních hlídek na autokrosu v Dobřanech se účastní několik členů sboru. V akcích Z je odpracováno 930 hodin.

Vedení mládeže se ujímá Gerlinda Povolná a s mladými požárníky se účastní soutěží PLAMEN v okresním a krajském kole v Častolovicích a Kostelci n. O. . Družstvo mužů, žen a starších mužů se účastní CSPD meziokrskové v Dobrém a Okresní v Častolovicích.

Sbor se účastní výstavy požární techniky v Dobrušce s automobilní stříkačkou. V soutěži o nejlepší ZO SPO v okrese se organizace umístila na 4. místě a získala odměnu 800 korun.

Zemřel Josef Mach, který byl 38 let členem sboru.

1975

Preventivní prohlídky probíhají i v tomto roce a jsou rozšířeny o přednášky z oblasti požární prevence ve školách a provozovnách. Odznak Vzorný požárník II. stupně získávají 3 členové. Sbor pořádá ples a taneční zábavu a je pověřen pořádáním okrskového plesu v Bystrém. Mladí požárníci vystupují s kulturním programem při oslavě MDŽ v obci a na okresní konferenci SPO v Dlouhé Vsi. Jsou provedena dvě námětová cvičení okrsku v Bačetíně a Bystrém a SPD meziokrsková je uskutečněna v Ohnišově. Okresní soutěže PLAMENu se účastníme v Častolovicích a krajské soutěže v Kostelci n. O. .

Požární dozor je prováděn na autokrosu v Dobřanech, sbor zajíždí do Mezilesí na oslavy otevření nové požární zbrojnice a do Nového Města n. M. na požární den. V akci Z je odpracováno 510 hodin.

Zemřel František Hrnčíř – člen sboru 44 let.

1976

Hlavním motivem práce organizace je úkol dobrou činností členů oslavit 90. výročí trvání sboru.

Na jaře je pořádán ples a taneční zábava, požární hlídka provádí službu na autokrosu v Dobřanech v počtu 9 členů, okrskové námětové cvičení probíhá v Bystrém s dodávkou vody z koupaliště, sbor odpracovává 520 hod. v akci Z. Mládež dosahuje ve hře PLAMEN v tomto roce největšího úspěchu ve své dosavadní činnosti. V okresním kole v Dobrém získává 1. místo, vítězí i v krajském kole v Kostelci n. O. a postupuje na celostátní setkání vítězných kolektivů. V srpnu odjíždí k týdennímu pobytu do Vysokých Tater, kde toto setkání probíhá. Zpět se kolektiv vrací pln nadšení, s množstvím dárků a navázaných přátelství s jinými kolektivy mládeže zapojenými ve hře PLAMEN.

V účasti na SPD dosahují naše družstva taktéž dobrých výsledků. Okrsková soutěž probíhá v naší obci, okresní v Opočně, krajská v Hradci Králové za účasti družstva žen. Starší muži již podruhé nastupují do národního kola, které se koná tentokráte v Plzni. V družstvu jsou přítomni: Adolf Dyntar ( 79 ) , Adolf Kárník ( 59 ) , Václav Netík ( 70 ) . Antonín Práza ( 66 ) , Josef Čtvrtečka ( 73 ) , Jaroslav Remeš ( 71 ) , František Kordík ( 62 ) , Adolf Hartman ( 67 ) , Alois Šinták ( 73 ) . Družstvo předvedlo na stadionu, kde soutěže probíhaly požární útok za velikého potlesku přítomných diváků. Záznam z vystoupení vysílala téhož večera čs. televize. Družstvo obdrželo děkovný dopis ÚV SPO za účast v soutěži.

K 90. výročí trvání byla připravena v požární zbrojnici výstava historických dokumentů organizace a cen získaných v SPD, v okolí zbrojnice výstava požární techniky. Na náměstí, kde byl nástup hostujících sborů a členů organizací, proběhly projevy a přehlídka historické techniky a výzbroje sborů používané až do dnešních dob. Hlavní program odpoledne probíhal na koupališti, kde na zbudovaném přírodním parketu koncertoval dechový 40 členný orchestr z Náchoda, probíhalo ukázkové cvičení hašení požáru historickou technikou i požární zásah technikou moderní. Oslavy se za pěkného počasí vydařily a byly dobrou vzpomínkou na doby založení sboru.

1977

Jako v létech předcházejících, tak i v tomto roce provádí organizace požární dozor při autokrosu v Dobřanech. Námětové cvičení je prováděno v naší obci a SPD – okrskové se účastní družstvo mužů na hřišti v Dobrém. Námětové cvičení okrsku jsou pořádána v Deštném v O. h. a v Dobrém.

Kolektivy mladých požárníků, zúčastněné ve hře PLAMEN 77 jsme tentokrát při okresním setkání hostili na vlastní půdě. Setkání se podařilo dobře zajistit, počasí mu však nepřálo. Naše družstvo v soutěži zvítězilo a zajistilo si již po čtvrté postup do krajského kola.

V akci Z organizace odpracovává 490 hodin hlavně na dokončení požární nádrže u Štěpánových. Dále organizuje taneční zábavu na přírodním parketu na koupališti a podzimní zhodnocení práce organizace při opékání berana na rožni. Dlouholetý člen sboru Adolf Dyntar se dožívá 80 let a členové organizace mu přicházejí popřát mnoho zdraví do dalšího života. Kronikářskou práci končí pro nemoc Jaroslav Remeš a funkci kronikáře přebírá Kárník Adolf.

Požáry:

Les Kuchyňka v Bystrém

Dům u Maršíků v Bohdašíně

1978

Organizace uskutečňuje pravidelné provádění preventivních prohlídek, které provádí 3 prohlídkové skupiny a účastní se hlídek při požárním dozoru na dobřanském autokrosu. Zásahové požární družstvo vyjíždí k námětovým okrskovým cvičením do Deštného v O. h . , Dobřan a Ohnišova a dvě cvičení zajišťuje v obci. SPD meziokrsková se koná v Křovicích a družstvo mužů v ní vítězí. V okresním kole v Přepychách obsazuje 2. místo. Mládež vystupuje s kulturním programem při vítání občánků v obci a účastní se okresního setkání kolektivů hry PLAMEN v Malé Čermné.

Závazek organizace je splněn ve všech bodech: sebráno 331. 5q železného šrotu, 380 kg starého papíru. Na úpravě požární zbrojnice odpracováno 98 hodin, údržbě techniky věnováno 291 hodin. Při pomoci zemědělství 60 hod. , v akci Z odpracováno 380 hodin. Kromě toho si organizace zřizuje v budově bývalé školy svou klubovnu a vybavuje ji nábytkem.

Zemřel Adolf Hartman, který byl členem 51 roků a po několik volebních období zastával funkci preventisty a Alois Čtvrtečka, který byl členem sboru 40 roků.

1979

Organizace v tomto roce čítá 49 členů, z toho 9 žen. Prohlídkové skupiny provádějí preventivní prohlídky v 83 obytných domech a 9 provozovnách a sbor se účastní služeb při autokrosu. Při SPD nastupují nové směrnice pro cvičení s vodou. Družstvo mužů se účastní okrskové soutěže v Dobrém, kde obsazuje 1. místo. V obci jsou provedena 3 námětová cvičení. Mladí požárníci se účastní okresního kola soutěže PLAMEN v Čermné nad Orlicí. Závazek organizace je plněn odpracováním 61 hodin pro zemědělství, 287 hodin v akcích pro MNV a odevzdáním 96. 5q železného šrotu.

Při výroční členské schůzi jsou předávána členům čestná uznání a věrnostní medaile. Čestné odznaky „ Za zásluhy “ Adolfu Dyntarovi a Josefu Netíkovi, udělené KV SPO. Čestný odznak „ Za příkladnou práci “ Jaroslavu Remešovi, Antonínu Prázovi a Josefu Ševcovi, udělený OV SPO.

Zemřeli členové sboru Bohuslav Bek a Julius Hell.

1980

Preventivní prohlídky jsou prováděny v 90 obytných budovách a 5 malých provozovnách. V rámci výcviku zásahových družstev sbor provádí dvě námětová cvičení v obci a účastní se s družstvem mužů okrskové CSPD v Kounově, kde muži obsazují 3. místo. Na autokros v Dobřanech vysílá sbor opět požární hlídky.

Soutěž PLAMEN – okresní kolo probíhá ve Zdelově, odkud po umístění na 1. místě postupují mladí požárníci do krajského kola, které proběhlo na přehradě Seč u Chrudimi. Mladí požárníci vystupuji také v kulturní vložce při setkání důchodců v obci.

Plnění závazku bylo zajištěno usušením 33 q sena pro ČSSS v Sedloňově, sebráním 54 q železného šrotu a 305 kg papíru a odpracováním 275 hodin při pomoci MNV. Čtyři členové organizace jsou stálými dárci krve. Organizace uskutečnila opravu požární zbrojnice. Ta dostala novou fasádu, byly obnoveny všechny venkovní nátěry, opravena střecha a nátěr věže a zhotovena nová korouhvička s původním letopočtem stavby požární požární zbrojnice. Při akci bylo odpracováno 280 hodin.

Při výroční členské schůzi byl organizaci za dosavadní práci pro rozvoj požární ochrany předán odznak KV SPO „ Za zásluhy “ .

Zemřeli :

Jaroslav Remeš – členem organizace 59 roků

Adolf Dyntar – členem organizace 66 roků

Adolf Mach – členem organizace 50 roků

1981

Organizace zajišťuje v 76 obytných budovách a 6 provozovnách preventivní prohlídky a provádí přednášku o požární prevenci v obci, zajišťuje požární část školení civilní obrany a účastní se požárních hlídek na autokrosu. V rámci výcviku uskutečňuje dvě námětová cvičení v obci, účastní se okrskového cvičení v Sedloňově, provádí školení výcvikového roku a pravidelně se účastní okrskových porad. Při SPD v Deštném v O. h. obsazuje družstvo mužů 2. místo v okrsku.

Soutěže PLAMEN 81 se účastní mladí požárníci ve Zdelově. Členové organizace provádí ze zakoupeného starého stožáru vysokého napětí rekonstrukci na sušák hadic, který zbudovali za požární zbrojnicí a malují stěny své klubovny.

Tímto přispívají i ke splnění svého závazku, při jehož plnění suší 18q sena, odvádí 32 q železného šrotu a 180 kg papíru a odpracovávají 287 hodin při pracích MNV v obci.

Zemřel Václav Netík, členem sboru byl 51 roků.

1982

Členů organizace v tomto roce je 43, z toho 6 žen. Prohlídky prevence jsou zajišťovány ve 101 obytných budovách a chatách a jedné provozovně, při celkových zjištěných 16 závadách menšího rázu. Organizace provádí školení výcvikového roku, organizuje 2 námětová cvičení v obci, účastní se požárního dozoru při autokrosu a v závěru roku organizuje okrskovou poradu v obci na koupališti spojenou s opékáním berana na rožni.

Okrskové soutěže se účastní družstvo mužů v Dobřanech, obsazuje 2. místo a postupuje do okresního kola pořádaného v Dobrušce. Zde se mu však po rozpojení hadic při požárním útoku nedaří a obsazuje tak 8. místo v polovině startujících družstev. PLAMENu 82 se naši mladí požárníci účastní v braném závodě a kvizu na Cháborách.

Svůj závazek plníme odpracováním 418 hodin na pomoc v akcích MNV, usušením a odevzdáním 45q sena, sebráním 55, 5 q šrotu, 320 kg papíru a při pracích na vyčištění koupaliště.

1983

Požární preventivní prohlídky jsou prováděny obdobně jako v létech předcházejících a 7 členů organizace při nich odpracovává 236 hodin. Výcvikové úkoly organizace plní dle svých plánů činnosti přípravou 2 námětových cvičení, pravidelnou účastí na poradách okrsku a kontrolou požární výzbroje a výstroje i údržbou techniky, o kterou dobře pečují Jiří Andrš a Jiří Tomáš. V tomto roce okrsková soutěž probíhá v Dobrém a družstvo mužů zde obsazuje 2. místo.

Velitel sboru Zdeněk Martínek se účastní 14 denního školení velitelů v Bílých Poličanech.

Organizace řeší i problémy v práci s mládeží sestavením nového družstva pro soutěže mladých požárníků PLAMEN. Několik členů organizace napomáhá vedoucí mládeže ve výcviku, neboť družstvo je ve velké většině sestaveno z nových,nezkušených dětí. Účastní se znovu okresního setkání hry PLAMEN v Kostelci nad Orlicí a zde obsazuje 8. místo.

Při veřejných pracích pro MNV je odpracováno 360 hodin, 16 členů provádí v 189 brigádnických hodinách opravu nátěrů prodejny – střech, okapů, podhledů a zábradlí.

Bylo usušeno 72q sena a odevzdáno 320 kg papíru na sběr.

Výroční členská schůze v závěru roku se koná za účasti krajského předsedy SPO s. Duzbaby a bývalé členky s. Lenfeldové zástupkyně OV SPO. Organizaci je udělen diplom ZO SVAZARM Dobřany za pomoc při zajišťování průběhu a bezpečnosti autokrosu.

1984

Roční činnost organizace je zahajována přednáškou o požární prevenci v obci a kontrolou 70 objektů, 7 chat, 6 drobných provozoven a zemědělského závodu, při kterých členové odvedli 212 hodin. Dále se členové organizace účastnili požární asistence při autokrosu, dvou námětových cvičení pořádaných v obci a jednoho okrskového v Bačetíně. Z kulturních akcí se pořádá ples a dvě taneční zábavy, posezení občanů spojené s módní přehlídkou, organizuje se spolu s DV Jednoty zájezd do Prahy a mladí požárníci vystupují při setkání důchodců a vítání občánků.

Soutěž v požárním sportu byla uspořádána v naší obci 6. května. Předcházela jí úprava místního hřiště a přizpůsobení k pořádání soutěže.

Vše se podařilo dobře zajistit, avšak navečer před soutěží přišlo veliké krupobití. Nánosy z polí a z napadaných krup pokryly plochu hřiště. Ráno bylo třeba povrch uvést do stavu, aby se alespoň soutěž mohla uskutečnit. Proběhla za ztížených podmínek na rozbahněném terénu, ale ke spokojenosti všech družstev okrsku. Družstvo mužů obsadilo 3. místo, ale nejlepším časem v požárním útoku postoupilo do okresního kola a zde se umístilo na 7. místě. V září se družstvo ještě zúčastnilo soutěže O pohár Dobrušky.

Radost způsobili i mladí požárníci, kteří navázali na své tradice ve hře PLAMEN. Zúčastnili se obvodního a okresního kola v Českém Meziříčí a Rychnově nad Kněžnou s umístěním na prvním místě a krajského kola v Hradci Králové s umístěním na 5. místě.

V akcích NF bylo odpracováno 432 hodin a to hlavně na čištění koupaliště od nánosů bahna a naplavením po květnovém krupobití. Bez pomoci požárníků by nebylo možno tuto akci zvládnout.

Zemřel Antonín Práza, dlouholetý člen sboru.

1985

Tento rok v organizaci je zahajován pořádáním požárnického plesu a přednáškou o požární prevenci uspořádanou při plenárním zasedání MNV. Požární preventivní prohlídky prováděly 4 prohlídkové skupiny v 87 objektech, 2 rekreačních objektech a 6 provozovnách. Námětové cvičení bylo v květnu uspořádáno v naší obci ve spolupráci se sborem z Dobřan. Organizace plnila úkoly výcvikového roku a pravidelně se účastnila okrskových porad. Požární dozor byl prováděn při akcích konaných organizacích SVAZARM Dobřany a to při motokrosu a autokrosu.

Soutěže v požárním sportu v Dobrém se zúčastnilo družstvo mužů a nově ustavené družstvo žen. V rámci okrsku obsadily ženy 1. místo a muži 2. místo.

Mladí požárníci navazují na dřívější úspěchy a umísťují se ve hře PLAMEN v obvodním kole v Opočně na 1. místě a v okresním kole v Solnici na 2. místě. Při kulturních akcích vystupují na setkání důchodců a vítání občánků v obci,pořádají setkání s mladými ochránci přírody z olešnické školy a s putovním táborem navštěvují oblast Teplicko – Adršpašských skal.

Organizace uzavírá dohody se členy o převzetí prostředků požární ochrany do socialistické péče a účastní se oslav 100 let ZO SPO ve Sněžném.

V akci Z na započaté výstavbě vodovodu členové odpracovávají 470 hodin a 304 na zvelebování životního prostředí, dokončují nátěry dřevěných obkladů prodejny Jednoty, odevzdávají 22 q sušeného sena a 38 q železného šrotu.

V usnesení výroční členské schůze je zakotveno pořádání oslav 100 let trvání sboru, vydání pamětního almanachu, pořádání ples a účast družstev v SPD. Organizace čítá 53 členů, z toho 11 žen.

Okresní konference konané 23. listopadu v Černíkovicích se za naši organizaci účastní delegáti Josef Dusílek, Josef Netík a Hana Martínková.

V soutěži „ O nejlepší Základní organizaci Svazu požární ochrany v okrese Rychnov nad Kněžnou “ za rok 1985 jsme obsadili s počtem 433 bodů 3. místo ze 137 hodnocených organizací. Také 14. okrsek, jehož jsme členy získal prvenství.

Dne 17. 12. 1985 byl schválen nový zákon o požární ochraně č. 133, který nabude platnost 1. 7.1 986. Zákon směřuje především k účinnější preventivní ochraně socialistické ekonomiky. Jsou zde zakotveny základní povinnosti orgánů a organizací při ochraně před požáry. K podstatným změnám dojde ve státní správě nově vytvořeným Sborem požární ochrany.

1986

V tomto roce má organizace 56 členů, 43 mužů a 13 žen. Preventivní prohlídky byly provedeny v 86 objektech obce.

Družstvo mužů obsadilo na okrskové soutěží 4. a družstvo žen 2. místo. Mladí požárníci obsadili 1. místo na obvodní soutěži v Opočně a 1. místo v okresní soutěži v Rychnově nad Kněžnou. V krajském kole obsadili 8. místo.

Organizace pořádala hasičský ples, pouťovou zábavu a posvícenskou zábavu. I v tomto roce jsme zajišťovali požární hlídku na autokrosu a motokrosu v Dobřanech.

Tento rok byl však především rokem oslav 100. výročí založení sboru. V závěru května proběhla slavnostní schůze v rekreačním zařízení na Bysterských Dolech, kde bylo odměněno mnoho členů. Vlastní oslavy proběhly 24. srpna za velice příznivého počasí a účasti 1 600 návštěvníků. Při této příležitosti byl také vydán almanach, který zachycuje 100 letou historii sboru.

Sbor v tomto roce zasahoval u dvou požárů. Prvního května zasahoval při požáru skládky a 21. října při požáru rekreační chalupy v Bystrém.

1987

V tomto roce byly provedeny preventivní prohlídky v 80 objektech. Sbor zasahoval při požáru 23. srpna na Bysterských Dolech.

Na meziokrskové soutěži 5. května v Ohnišově obsadila družstva mužů i žen shodně 2. místo.

Úspěšní byli mladí požárníci, kteří v obvodovém kole v Kvasinách obsadili 1. místo. Na okresní soutěži v Dobrušce obsadili rovněž 1. místo a postoupili tak do krajského kola v Pardubicích. Zde obsadili 9. místo. V říjnu připravovala naše organizace branný závod. Mladí požárnici se rozdělili na dvě hlídky, které obsadily 2. a 7. místo. Soutěže se zúčastnili i dva dorostenci z naší organizace ( A. Machová a L. Ševc ) . Oba zástupci obsadili 1. místa.

Opět jsme zajišťovali požární hlídku na autokrosu a motokrosu v Dobřanech.

V tomto roce přistoupili 2 členové, takže máme 58 členů – 44 mužů a 14 žen.

1988

Prevence byla v tomto roce provedena v 39 objektech obytných a 3 objektech výrobních.

V meziokrskové soutěži obsadili ženy 1. místo a muži 2. místo.

Mladí požárníci obsadili v obvodové soutěži Plamen 2. místo. V podzimním branném závodě obsadily hlídky 1. a 2. místo. V soutěži dorostenců – jednotlivců obsadila A. Machová 1. místo a L. Ševc 2. místo.

V tomto roce naši členové odpracovali 1015 hodin na výstavbě vodovodu v obci.

Uspořádali jsme požárnický ples a naše hlídka se zúčastnila požárního dozoru na autokrosu v Dobřanech.

V tomto roce byli přijati dva členové. Celkově má sbor 60 členů – 45 mužů a 15 žen.

1989

Při prevenci bylo provedeno 93 kontrol v obytných a rekreačních budovách. Bylo provedeno okrskové cvičení na objekt kravína v obci.

V meziokrskové soutěži v Olešnici obsadili ženy 1. místo a muži 3. místo. Družstvo mužů se zúčastnilo kvalifikace na okresní kolo a uspělo. Družstvo žen postoupilo přímo. V okresním kole v Solnici obsadila obě družstva pěkné 2. místo. Začínají se organizovat pohárové soutěže, kterých se zúčastňují i naše družstva. Na poháru v Borové obsadili muži 4. místo. Společně se ženami se zúčastnili pohárové soutěže v Dobrušce. Zde obsadili naše družstva 3. a 4. místo.

Sbor zasahoval u jednoho požáru rodinného domku v sousedních Dobřanech.

V soutěži mladých požárníků v Pohoří obsazuje první družstvo 1. místo a druhé družstvo 7. místo. Okresního kola v Kostelci nad Orlicí se zúčastňuje naše družstvo a vítězí. Postupuje do krajského kola v Žamberku, kde obsazuje pěkné 2. místo.

V tomto roce se L. Ševc účastní s družstvem MP Bačetín mezinárodní soutěže CTIF ve Varšavě a přispívá tak k 6. místu tohoto družstva. V kategorii dorostu pokračujeme jen v soutěži jednotlivců, družstvo se nedaří ustavit.

Uspořádali jsme ples, pouťovou a posvícenskou zábavu.

Na autokrosu v Dobřanech jsme zajišťovali asistenční hlídku.

V tomto roce se odhlásili dva členové, ZO má 63 členů ( 46 mužů, 17 žen ) . Do 18 let je registrováno 7 členů.

V soutěži ZO okresu za rok 1989 jsme obsadili 1. místo a získali tak odměnu 2000 korun.

1990

Při preventivních prohlídkách bylo provedeno 40 kontrol. V květnu bylo provedeno námětové cvičení z Bysterských Dolů na mysliveckou chatu.

V tomto roce sbor likvidoval pouze zahoření odpadu v odpadových kontejnerech.

V meziokrskové soutěži v Ohnišově obsadila družstva mužů i žen 1. místa.

Mladí požárníci obsadili v obvodovém kole v Pohoří 1. místo. Vítězství si odvezli i z okresní soutěže v Opočně. Nad očekávání se jim dařilo i v krajském kole v Bílých Poličanech a opět zvítězili. Poté se zúčastnili celostátního kola v Havlíčkově Brodě, kde tento kolektiv zvítězil a dosáhl tak dalšího historického úspěchu v naší práci s mládeží. Do soutěží vedli tento kolektiv Josef Dusílek z Bystrého a Josef Andrš z Bačetína. Podařilo se ustavit družstvo dorostenců a jejich vstupem bylo vítězství v podzimním závodě požárnické všestrannosti.

Organizace uspořádala ples a posezení s opékáním.

Deset členů se zajišťovalo požární hlídku na autokrosu v Dobřanech.

Organizace usiluje o získání nového požárního vozidla, zatím bez úspěchu. Dva roky trvá problém s uvedením vozidla 1203 do provozu.

Do sboru přistupují 3 členové. Organizace tedy čítá 65 členů ( 47 mužů a 18 žen ) .

Registrujeme 8 členů do 18 let.

V tomto roce zemřel Jaroslav Novotný, který byl členem 52 let a dlouhou dobu zastával různé funkce.

1991

V preventivní činnosti bylo provedeno 68 kontrol.

Okrsková soutěž proběhla za nepříznivého počasí v naší obci. Družstva mužů i žen v ní obsadila shodně 1. místa. Mimo soutěž se představilo naše družstvo dorostenců. Na okresní soutěži v Kostelci nad Orlicí obsadili muži 6. místo a ženy 3. místo.

Zasahovali jsme při požáru lesa v Bystrém, provedeno bylo námětové cvičení na kravín.

Mladí požárníci se po vítězství v minulém roce zúčastnili kvalifikace na soutěž CTIF ve Finsku v Bílých Poličanech. Této kvalifikace se zúčastnili 3 kolektivy. Naši obsadili 2. místo, vítězství si odneslo družstvo z Karolinky. V dalším období nastoupila od funkce vedoucí mládeže M. Martínková za pomoci J. Dusílka a J. Andrše. V obvodním kole v Pohoří obsadili mladí požárníci 1. místo. V okresním kole v Čermné nad Orlicí obsazují 2. místo. Dorostenci v okresní soutěži obsazují 2. místo.

Organizace pořádala ples, pouťovou a posvícenskou zábavu.

Osm členů zajišťuje požární hlídku na autokrosu v Dobřanech. Desátého května jsme zajišťovali bezpečný průjezd cyklistického „ Závodu Míru “ .

V tomto roce má organizace 63 členů, 46 mužů a 17 žen.

Š 1203 stále není v provozu.

1992

Prevence byla provedena v 36 objektech.

V naší obci proběhla okrsková soutěž. Družstvo mužů obsadilo 1. místo, družstvo žen místo druhé. Mimo soutěž se zúčastnilo i družstvo dorostenců. Okresního kola v Dobrušce se zúčastnila družstva mužů i žen. Ženy obsadily 5. místo a muži těsné druhé místo.

Zásahové družstvo vyjelo v tomto roce k jednomu technickému zásahu a k požáru kravína v sousedním Kounově. V tomto roce získal sbor nové požární vozidlo Avia s vybavením.

Na okresní soutěži mladých hasičů obsadilo naše družstvo 3. místo. Na podzimním závodě požárnické všestrannosti obsadila naše hlídka 1. místo. Mimoto se mladí hasiči zúčastnili výkonnostní soutěže v rakouském Štýrsku, která se konala v městě Liezen. Soutěže se zúčastnilo 250 družstev. Kolektiv zde obsadil 13. - 14. místo, získal bronzový odznak CTIF. Družstvo dorostenců zvítězilo v okresní soutěži a zastupovalo tak náš okres v oblastním kole v Poličanech. Zde obsadilo 7. místo.

Sbor pořádal hasičský ples a dvě zábavy. Na autokrosu v Dobřanech jsme zajišťovali požární hlídku.

Organizace má 64 členů, 46 mužů a 18 žen. Organizaci byl v tomto roce udělen „ Čestný prapor “ SH ČMS.

1993

Při preventivních prohlídkách byly provedeny kontroly v 37 objektech.

V tomto roce zasahoval náš sbor v zimě při požáru objektu na Bysterských Dolech, požáru lesa u Sněžného, požáru lesa na Dolech a požáru lesa na Dobřanech.

Okrsková soutěž proběhla opět v Bystrém. Družstva mužů i žen obsadila 1. místa. Okresního kola v Týništi se zúčastnila družstva mužů a žen. Ženy obsadily 2. místo a muži 1. místo. Muži tak postoupili do oblastního kola, které se konalo v Hradci Králové. Zde obsadili 5. místo.

Organizace pořádala regionální soutěž mladých hasičů dotovanou Ministerstvem školství. Soutěže se zúčastnila 4 družstva domácích a 3 družstva z Polska. V okresním kole soutěže Plamen obsadilo naše družstvo 1. místo. V oblastním kole v Letohradě obsadilo družstvo 3. místo. Dorostenci v tomto roce soutěžili naposledy a v okresním kole v Dobřanech obsadili 1. místo. V oblastním kole skončili na 6. místě.

Sbor pořádal ples, pomlázkovou, pouťovou a posvícenskou zábavu.

Počet členů nedoznal v tomto roce žádných změn.

1994

Bylo provedeno 48 preventivních prohlídek.

Na okrskové soutěži v Olešnici obsadila družstva mužů 1. a 6. místo a družstvo žen 2. místo. Okresního kola se zúčastnila družstva mužů a mužů nad 35 let. Obě družstva obsadila 1. místo. V oblastním kole v Dobrušce obsadilo družstvo mužů 5. místo.

Mladí hasiči se zúčastnili okresního kola v Ličně, kde obsadili 5. místo. Poté se v rámci spolupráce s polskými kolegy zúčastnili třídenního zájezdu do Lewina Klodského. Za účasti dalších dvou kolektivů z Čech a mladých polských hasičů provedli ukázkové cvičení soutěží CTIF.

Začíná tradice družebních zájezdů. Letos jsme byli na schůzi polských kolegů v Lewíně, na oplátku nás navštívilo 8 hasičů z Lewína Klodského.

Z obecních prostředků jsme získali PPS 12 pro cvičné účely.

Organizace čítá 63 členů ( 45 mužů, 18 žen ) .

Zemřel Jan Přibyl, který byl členem 49 roků a dlouhou dobu zastával funkci jednatele.

1995

Preventivní prohlídky byly provedeny v 41 obytných a 5 objektech organizací.

Sbor vyjíždí k jednomu požáru lesa v Nedvězí.

Při okrskové soutěži v Bohdašíně obsadilo družstvo mužů nad 35 let 1. místo, družstvo mužů 3. místo, ženy 2. místo. Okresního kola ve Žďáru nad Orlicí se zúčastnila všechna výše jmenovaná družstva. Muži a muži nad 35 let obsadila 1. místo, ženy skončily třetí. V oblastním kole v Otradově skončili muži na 7. místě.

Utužujeme s polskými hasiči vzájemnými návštěvami, pořádáme ples a pouťovou zábavu.

Mladí hasiči se zúčastnili okresního kola v Černíkovicích a obsadili 3. místo. Poté naše organizace pořádala 3. ročník regionální soutěž CTIF, které se zúčastnilo 8 družstev.

Zúčastnili jsme se námětového cvičení v Sedloňově.

Organizace čítá 62 členů ( 42 mužů, 20 žen ) .

V tomto roce bylo zprovozněno vozidlo Š 1203 a slouží k potřebám sboru.

1996

Při preventivních prohlídkách bylo provedeno 42 kontrol.

Okrsková soutěž se konala opět v Bystrém. Muži nad 35 let obsadili 2. místo, ženy 1. místo a muži 3. místo. Okresní soutěže v Opočně se zúčastnila 3 naše družstva. Ženy obsadily 5. místo, muži nad 35 let 1. místo, muži 1. – 2. místo.

Bylo provedeno námětové cvičení na místní kostel v součinnosti okolních sborů.

Mladí hasiči se zúčastnili okresního kola soutěže Plamen v Malé Čermné, kde obsadili 5. místo. Vedení kolektivu Mladých hasičů se ujímá Michal Dusílek.

Pokračuje spolupráce s polskými kolegy, kteří se zúčastnili i oslav 110. výročí založení sboru, které jsme pořádali v srpnu. Sbor dále pořádal ples, pomlázkovou, pouťovou a posvícenskou zábavu.

Šest členů zajišťovalo požární hlídku při autokrosu v Dobřanech.

Sbor má v tomto roce 65 členů ( 44 mužů a 21 žen ) .

1997

Preventivní prohlídky byly provedeny ve 44 objektech.

Sbor zasahoval u požáru ve Sněžném.

Okrsková soutěž proběhla v Bohdašíně. Ženy zde obsadily 1. místo, muži nad 35 let 2. a muži 4. místo. Okresní soutěže v Solnici se zúčastnilo družstvo mužů a obsadilo zde 1. místo. V oblastním kole se však družstvu nedařilo a obsadilo zde 11. místo. V tomto roce se družstvo mužů zapojilo také do pohárových soutěží a nakonec obsadili 10. místo ze 16 družstev. Toto družstvo na tyto soutěže připravuje vlastními silami silnější stroj a ostatní technické prostředky.

Mladí hasiči na soutěži v Ličně s převahou zvítězili a reprezentovali tak okres v oblastním kole soutěže Plamen v Jičíně. Zde obsadili 8. místo. V tomto roce jsme uvítali na místním koupališti mladé hasiče z Hrádku nad Nisou s jejich hosty z Německa. Na konci léta naši mladí hasiči zavítali na oplátku do Hrádku nad Nisou s návštěvou Drážďan, Zittau a polské Sklárské Poreby.

V tomto roce byla provedena oprava sirény a její umístění na střechu kostela.

Pořádali jsme hasičský ples, pomlázkovou zábavu a naši zástupci se zúčastnili celostátního plesu hasičů v Náchodě.

V tomto roce se odhlásily dvě ženy, sbor nyní čítá 63 členů (44 mužů, 19 žen) .

1998

Při preventivních prohlídkách bylo provedeno 42 kontrol.

Sbor zasahoval při zahoření odpadového kontejneru v obci. Sbor však v tomto roce uskutečnil množství technických zásahů, které si vyžádaly rozsáhlé povodně v našem regionu. První den sbor pomáhal při čištění koupaliště, druhý den v Dobrušce, třetí den v Českém Meziříčí, následující den pak v Deštném, další dny v Dobrém – Žákovci a poslední den pak na Bysterských Dolech.

Naše družstva se zúčastnila okrskové soutěže v Bačetíně, kde muži obsadili 4. místo, muži nad 35 let 9. místo a ženy 3. místo. V okresním kole obsadili muži 1. místo, muži nad 35 let rovněž 1. místo. V oblastním kole v Letohradě obsadili muži 6. místo. V tomto roce se družstvo mužů také zúčastnilo kompletního ročníku soutěže „ O pohár přednosty OÚ Rychnov “ a celkově obsadilo 2. místo. Mimoto se družstvo zúčastnilo poháru v Provodově, nočního poháru v Tutlekách a v Širokém Dole u Svitav.

Mladí hasiči se zúčastnili okresního kola ve Žďáru nad Orlicí, kde suverénně zvítězili. Na oblastní soutěži v Broumově reprezentovali náš okres a obsadili 3. místo. V tomto roce byl náš sbor vybrán k reprezentaci ČR na 26. setkání dolnorakouské hasičské mládeže ve Schwarzenau. Setkání se zúčastnilo 250 družstev. Naše družstvo zde obsadilo 50. místo, mezi hostujícími družstvy 2. místo.

Na konci tohoto roku bylo opět ustaveno družstvo dorostenců pod vedením J. Ševce a F. Haufera. Zúčastnilo se podzimního závodu požárnické všestrannosti, kde obsadilo 2. místo.

V tomto roce navazuje sbor spolupráci s hasiči z Bystrého u Poličky, pokračuje družba s polskými hasiči.

Sbor pořádá hasičský ples a pomlázkovou zábavu. Sbor se také účastní setkání obcí Bystré v Bystrém u Poličky. Podobně jako v letech minulých zajišťuje sbor požární hlídku na autokrosu v Dobřanech. Do obecního zastupitelstva je zvoleno 8 členů SDH.

V tomto roce sbor čítá 78 členů včetně 10 mladých hasičů.

1999

V tomto roce jsme u většího požáru nemuseli zasahovat. Byl zaznamenán menší požár lesa na Dolech 27. 7. 1999, ke kterému byl pozván útvar z Dobrušky, dále bylo zlikvidováno zahoření kontejneru 13. 11. .

V preventivní činnosti prohlédli 2 prohlídkové skupiny 48 objektů, kde byly shledány 2 menší závady.

Okrskové soutěže se zúčastnila 4 družstva. Muži zde spolu s dorostenci obsadili 1. , ženy 3. a muži nad 35 let 4. místo. Družstvo mužů a dorostenců se zúčastnilo okresního kola v požárním sportu, které se konalo v Trnově. Muži zde obsadili první místo a vybojovali tak postup do oblastního kola. Dorostenci skončili osmí. V oblastním kole v Dobrušce obsadilo družstvo mužů 5. místo. I letos se družstvo mužů zúčastnilo soutěží v požárním útoku „ O pohár přednosty OÚ Rychnov “ . V celkovém hodnocení obsadilo 4. místo. Kromě toho se družstvo mužů zúčastnilo soutěže v Tutlekách, Letohradě, Českém Krumlově a Širokém Dole.

Nově ustavené družstvo mladých hasičů se zúčastnilo okresní soutěže v Černíkovicích, kde obsadilo 6. místo. Na dětské pohárové soutěži v Opočně se kolektiv umístil na 4. místě. Vstup do nového soutěžního ročníku se však našemu družstvu nevydařil a v zahajovacím závodě požárnické všestrannosti, který se konal v Malé Čermné obsadilo družstvo 10. místo.

Kolektiv dorostenců se zúčastnil okresní soutěže v Černíkovicích, kde obsadil 2. místo a závodu požárnické všestrannosti, kde rovněž obsadil 2. místo. Kromě toho se kolektiv zúčastnil několika závodů okresního poháru v požárním útoku.

Sbor pořádá hasičský ples, pomlázkovou zábavu, pouťovou zábavu a posvícenskou zábavu. Sbor se zúčastnil valné hromady v Lewíně, oslav sv. Floriána v Kudowě, oslav 120 let založení SDH v Olešnici. I letos sbor zajišťoval požární hlídku na autokrosu v Dobřanech.

Sbor se v tomto roce snažil navázat spolupráci s ostatními hasiči v zahraničí. K tomuto využil zejména síť Internet. V závěru roku byla taktéž dokončena prezentace sboru na této síti.

V tomto roce čítá sbor 82 členů včetně 11 mladých hasičů.

2000

V tomto roce jsme nemuseli u žádného požáru zasahovat. Dvakrát byla provedena likvidace zahoření kontejneru v obci a to 23. a 26. 12. .

V preventivní činnosti byla provedena kontrola u 46 objektů a byly zjištěny 3 menší závady.

Okrskové soutěže v Sedloňově se zúčastnila 3 družstva mužů. Ženy se letos soutěží nezúčastnily. Družstvo mužů A obsadilo v okrskové soutěži 1. místo, družstvo mužů B (dorostenci) 2. místo a družstvo mužů nad 35 let 9. místo. Družstva mužů A a B se zúčastnila okresního kola soutěže v požárním sportu v Solnici. Družstvo A zde zvítězilo a družstvo B (dorostenci) obsadilo 3. místo. Možnosti reprezentace v oblastním kole se družstvo A vzdalo ve prospěch družstva z Kvasin. Družstvo mužů se zúčastnilo celého ročníku soutěže v požárním útoku „Podorlická liga“ , kde obsadilo v celkovém hodnocení 2. místo. Družstvo dorostenců zde obsadilo 13. místo. Mimoto se družstva mužů zúčastnila pohárových soutěží v Českém Krumlově a Širokém Dole.

Kolektiv mladých hasičů se zúčastnil okresního kola v Malé Čermné, kde obsadil 3. místo a pohárové soutěže v Opočně, kde rovněž obsadil 3. místo. V podzimním závodě požárnické všestrannosti v Česticích se kolektivu starších podařilo zvítězit. Zahajovacího závodu se zúčastnil i nově ustanovený kolektiv mladších a obsadil zde předposlední místo.

Kolektiv dorostu se zúčastnil okresního vyhodnocení v Malé Čermné, kde zvítězil. V oblastním kole soutěže dorostu v Hradci Králové obsadil kolektiv 5. místo. Kolektiv se spolu s družstvem mužů zúčastňoval soutěží seriálu „Podorlická liga“.

Sbor pořádá Hasičský ples, Pomlázkovou zábavu, školení vedoucích mládeže a jednu ze soutěží „Podorlické ligy“ .Členové sboru se zúčastnili Valné hromady v Lewině.

I letos jsme zajišťovali hlídku na autokrosu v Dobřanech.

Podařilo se navázat spolupráci s hasiči z německého Diedersdorfu. Mladí hasiči se zúčastnili prvních společných „Her bez hranic“.

Internetová prezentace sboru byla pravidelně aktualizována a doplňována.

V tomto roce čítá sbor celkem 82 členů (22 žen, 48 mužů, 12 mladých hasičů).

Kompletní text výroční zprávy naleznete ZDE.

2001

V tomto roce oslavila naše organizace 115. výročí svého založení. Při této příležitosti uspořádala organizace v červenci IV. ročník Mezinárodní soutěže mladých hasičů v disciplínách CTIF a II. ročník Her bez hranic. Družstvo mužů přispělo k výročí pěknými umístěními v okresním kole a v Podorlické lize v požárním útoku. Stejně tak i družstva mladých hasičů získala pěkná umístění.

Náš sbor v tomto roce zasahoval jednou a to u požáru obytného stavení p. Myčky v Dobřanech.

Okrskové soutěže v Bystrém se zúčastnila 2 družstva mužů a 1 družstvo žen. Družstvo mužů A obsadilo 1. místo, družstvo mužů nad 35 let obsadilo 4. místo a družstvo žen 2. místo. Soutěžní družstva mužů se zúčastnila okresní soutěže v Pohoří. Zde družstvo mužů A obsadilo 1. místo a družstvo mužů nad 35 let 2. místo. Vzhledem ke kolizi termínů se kolektiv mužů A oblastního kola nezúčastnil. Družstvo mužů A se zúčastnilo seriálu soutěží v požárním útoku „Podorlická liga“, kde vybojovalo celkové vítězství. Mimoto se zúčastnilo pohárových soutěží v Širokém Dole a Českém Krumlově.

Kolektiv mladých hasičů byl v tomto roce rozšířen o družstvo mladších, jehož vedení se ujala Marie Šubrtová. První soutěží, které se kolektiv zúčastnil byla soutěž O pohár starosty SDH Nízká Srbská. Družstvo starších zde obsadilo 7. místo a družstvo mladších 3. místo. Dále se obě soutěžní družstva zúčastnila okresního kola hry Plamen, které se konalo v Ličně. Družstvo starších zde obsadilo 1. místo a vybojovalo si tak postup do oblastního kola. Družstvo mladších obsadilo 4. místo. V oblastním kole soutěže Plemen v Holicích obsadilo družstvo starších 7. místo. Družstvo starších se mimoto zúčastnilo pohárové soutěže hasičské mládeže v Opočně, kde obsadilo 4. místo a pohárové soutěže v závodě požárnické všestrannosti v Mezilesí, kde obsadilo 12. a 17. místo. Ve IV. Mezinárodní soutěži v disciplínách CTIF obsadilo družstvo starších 1. místo a družstvo mladších 10. místo. V zahajovacím závodě požárnické všestrannosti ve Vamberku obsadilo družstvo starších 1. místo a družstvo mladších 10. místo.

Kolektiv dorostu se zúčastnil okresního vyhodnocení v Ličně, kde obsadil 1. místo a vybojoval si postup do oblastního kola. Zde obsadil vynikající 2. místo. Kromě soutěží dorostu se kolektiv zúčastnil seriálu soutěží Podorlické ligy v požárním útoku, kde v celkovém vyhodnocení obsadil 15. místo.

Sbor v tomto roce uspořádal Hasičský ples a Pomlázkovou zábavu. V naší obci se uskutečnilo zasedání představitelů SDH okresu. Čtrnáct členů sboru se zúčastnilo zájezdu na Hasičské slavnosti do Litoměřic. V závěru roku navštívili zástupci sboru VVH družební organizace v Bystrém na Slovensku.

Podařilo se navázat spolupráci s hasiči z Amsterodamu, která přestože doposud nepřinesla konkrétní výsledky je velkým příslibem do budoucnosti.

V souvislosti s teroristickými útoky na New York a Washington byla hasičům v New Yorku zaslána kondolence.

Internetová prezentace sboru byla pravidelně aktualizována.

V tomto roce čítá sbor celkem 97 členů (21 žen, 47 mužů, 29 mladých hasičů).

Kompletní text výroční zprávy naleznete ZDE.

2002

Rok 2002 byl na činnost našeho sboru velmi bohatý, přestože jsme u žádného požáru nemuseli zasahovat.

Okrskové soutěže v Bačetíně se zúčastnila 2 družstva mužů a 1 družstvo žen. Družstvo mužů A obsadilo v okrskové soutěži 1. místo, družstvo mužů B (nad 35 let) 4. místo a družstvo žen 3. místo. Družstvo mužů A se zúčastnilo okresního kola v Černíkovicích, kde přes podané dobré výkony obsadilo díky technické závadě 7. místo. Družstvo mužů A se zúčastnilo 3. ročníku Podorlické ligy v požárním útoku. Zde obsadilo v celkovém hodnocení 5. místo. Kromě tohoto seriálu soutěží se družstvo mužů A zúčastnilo pohárových soutěží V Českém Krumlově a Širokém Dole, kde obsadilo 9. a 13. místo.

V tomto roce působila v naší organizaci dvě družstva mladých hasičů. Obě družstva se zúčastnila okresního kola hry Plamen v Bílém Újezdě. Družstvo starších zde po vyrovnaném boji obsadilo 1. a družstvo mladších 3. místo. Družstvo starších se zúčastnilo oblastního kola hry Plamen ve Dvoře Králové nad Labem. Po dobrém výkonu zde obsadilo 3. místo. V podzimním závodě požárnické všestrannosti, konaném na domácí půdě obsadilo družstvo starších 4. a družstvo mladších 6. místo. Kromě toho se obě soutěžní družstva zúčastnila závodu požárnické všestrannosti v Mezilesí. Družstvo starších se zúčastnilo III. Her bez hranic v německém Diedersdorfu.

V tomto roce sbor pořádal hasičský ples, pomlázkovou zábavu, posvícenskou zábavu a soutěž seriálu Podorlická liga. Dále se sbor organizačně podílel na zajištění shromáždění představitelů okresu a setkání obcí s názvem Bystré. Členové sboru se zúčastnili valných hromad v Lewíně Klodzkém, Opočně a oslav 130. výročí založení SDH Bystré u Poličky. Josef Dusílek se zúčastnil slavnostního shromáždění k 30. výročí hry Plamen. Členové výboru se pravidelně zúčastňovali okrskových porad s školení.

Sbor nadále usiloval o navázání dalších kontaktů s hasiči ze zahraničí, zejména na poli hasičské mládeže.

Pravidelně byla aktualizována internetová prezentace sboru.

V tomto roce čítá sbor celkem 100 členů (24 žen, 47 mužů, 29 mladých hasičů).

Kompletní text výroční zprávy naleznete ZDE.

2003

Okrskové soutěže v Ohnišově se zúčastnila 2 družstva mužů. Muži obsadili 1. místo a družstvo mužů nad 35 let 4. místo. Družstvo žen se okrskové soutěže nezúčastnilo. Okresního kola v Bolehošti se zúčastnilo družstvo mužů a vybojovalo 1. místo. V krajském kole v Jičíně bylo družstvo diskvalifikováno ve štafetě a obsadilo celkové 8. místo.

Družstvo mužů se zúčastnilo celého seriálu Podorlické ligy. V celkovém seriálu pak družstvo obsadilo 3. místo. Družstvo se dále zúčastnilo soutěží v Kobylí na Moravě, Českém Krumlově a Širokém Dole kde obsadilo 2., 21. a 11. místo.

V činnosti pokračovala i obě družstva Mladých hasičů. Obě se zúčastnila okresního kola v Přepychách. Družstvo starších svedlo opět tvrdý souboj s konkurenčním družstvem z Houdkovic a po chybě v požárním útoku obsadilo celkové 2. místo. Družstvo mladších ve stejné soutěži obsadilo výborné 2. místo. Družstvo starších zakončilo svoji činnost v dosavadním složení.

V zahajovacím závodě požárnické všestrannosti v Rokytnici v Orlických horách obsadilo družstvo starších 11. a družstvo mladších 4. místo.

V červenci se v polském Lewině Klodzkém konal další ročník Her bez hranic. V této soutěži družstvo starších obsadilo 3. místo.

Po několika letech obnovil svoji činnost i kolektiv dorostu. Ve své první soutěži, zahajovacím závodě požárnické všestrannosti v Rokytnici v Orlických horách obsadil tento kolektiv 2. místo.

V tomto roce sbor pořádal Hasičský ples a Pomlázkovou zábavu.

Členové sboru se zúčastnili valných hromad ve Valu, Lewíně Klodzkém, Diedersdorfu a oslav výročí hasičského sboru v Deštném. Členové výboru se pravidelně zúčastňovali okrskových porad a školení.

30. září zasahoval sbor u požáru obytného domů manželů Světlíkových v obci. 

Sbor nadále usiloval o navázání dalších kontaktů s hasiči ze zahraničí, zejména na poli hasičské mládeže.

Pravidelně byla aktualizována internetová prezentace sboru.

V tomto roce čítá sbor celkem 114 členů (22 žen, 47 mužů, 45 mladých hasičů).

Kompletní text výroční zprávy naleznete ZDE.

2004

Okrskové soutěže na Deštném se zúčastnila 2 družstva mužů a 1 družstvo žen. Družstvo mužů obsadilo 3. místo, muži nad 35 let a ženy okrskovou soutěž vyhráli. Okresního kola v Malé Čermné se zúčastnilo družstvo mužů a zvítězilo. V oblastním kole ve Dvoře Králové dosáhlo družstvo historického úspěchu, když zvítězilo a vybojovalo si tak poprvé v historii postup do celostátního kola soutěže v požárním sportu. Toto se konalo v polovině září v Sušici. Po boji nejen se soupeři, ale i s nervozitou vybojovalo družstvo celkové 10. místo. Zlatým písmem se tak zapsalo do kroniky našeho sboru.

Dalšího úspěchu dosáhlo družstvo mužů v seriálu soutěží Podorlická liga, který po druhé v historii této soutěže vyhrálo.

V pohárových soutěžích v Kobylí, Českém Krumlově a Širokém Dole obsadilo družstvo 1., 54. a 25. místo.

V činnosti dále pokračovala obě družstva Mladých hasičů. V okresním kole hry Plamen ve Vamberku obsadilo družstvo starších 5. a družstvo mladších 3. místo. Družstvo starších se zúčastnilo pohárové soutěže v Opočně a obsadilo zde 9. místo. V podzimním závodě požárnické všestrannosti obsadilo družstvo mladších 4. a družstvo starších 12. místo. Po celý rok se družstvo starších potýkalo s problémy ve složení družstva.

V dalším ročníku Her bez hranic ve slovenském Bystrém obsadilo družstvo starších 5. místo.

V závodě požárnické všestrannosti v Mezilesí obsadilo družstvo starších 25. místo a mimo to bylo pořadateli soutěže oceněno za vzorné chování během soutěže.

Kolektiv dorostu se společně s družstvy mužů zúčastnil okrskové soutěže v Deštném, kde obsadil 6. místo. V okresním kole v Kvasinách obsadil 2. místo a do oblastního kola nepostoupil. Kolektiv se zúčastnil celkem 5 soutěží Podorlické ligy a obsadil zde celkové 13. místo. Zahajovací závod požárnické všestrannosti ve Valu byl v kategorii dorostu anulován. V závodě požárnické všestrannosti v Mezilesí kolektiv zvítězil. Václav Novotný získal na Letní škole instruktorů v Přibyslavi kvalifikaci vedoucího mládeže.

V tomto roce sbor pořádal hasičský ples a pomlázkovou zábavu. Členové sboru se zúčastnili valných hromad v Lewíně Klodzkém. Členové sboru se zúčastnili oslav 140. výročí založení hasičů v Litoměřicích a 100. výročí založení sboru ve Valu. Členové výboru se pravidelně zúčastňovali okrskových porad s školení.

Sbor nadále usiloval o navázání dalších kontaktů s hasiči ze zahraničí, zejména na poli hasičské mládeže.

Pravidelně byla aktualizována internetová prezentace sboru.

V tomto roce čítá sbor celkem 119 členů (23 žen, 49 mužů, 47 mladých hasičů).

Kompletní text výroční zprávy naleznete ZDE.

2005

Do okrskové soutěže v Bohdašíně jsme postavili 3 soutěžní družstva: družstvo mužů, družstvo žen a družstvo dorostenců. Družstvo dorostenců v soutěži zvítězilo. Družstva mužů a žen obsadila 3. místa. Okresní kolo soutěže v požárním sportu se konalo v Kvasinách. Družstvo mužů zde zvítězilo a vybojovalo si postup do krajského kola. Družstvo dorostenců obsadilo 2. místo. V krajském kole obsadilo družstvo mužů po diskvalifikaci 11. místo. Po celý rok se družstvo mužů zúčastňovalo seriálu soutěží Podorlická liga, který celkově vyhrálo. Cenného úspěchu dosáhlo na soutěži v Českém Krumlově, kde obsadilo vynikající 3. místo.

Do soutěží mladých hasičů jsme opět zařadili dvě soutěžní družstva. Družstvo starších obsadilo v okresním kole v Ještěticích 6. místo a družstvo mladších zde vybojovalo vítězství. V zahajovacím závodě požárnické všestrannosti v Houdkovicích obsadilo družstvo starších 9. a družstvo mladších 6. místo. Hry bez hranic se tentokráte konaly na domácí půdě a naše družstvo zde obsadilo 8. místo.

Kolektiv dorostenců zvítězil v okresním kole soutěže dorostu v Kvasinách. Po tuhém boji vybojoval i vítězství v krajském kole v Novém Městě nad Metují a postoupil tak poprvé v historii sboru na mistrovství České republiky. Zde obsadil 13. místo. V dobrých výsledcích pokračoval i v podzimní části roku, kdy zvítězil v závodech požárnické všestrannosti v Houdkovicích a Mezilesí. V seriálu Podorlické ligy se družstvu dařilo se střídavými úspěchy a celkově zde obsadilo 14. místo.

V tomto roce sbor pořádal tradiční zábavy a soutěž Hry bez hranic. Zástupci sboru se zúčastnili Valných hromad partnerských organizací a pravidelných schůzí našeho okrsku. Na shromáždění delegátů Sboru dobrovolných hasičů okresu Rychnov nad Kněžnou v Albrechticích nad Orlicí byl náš člen Josef Netík znovu zvolen do funkce náměstka starosty OSH Rychnov nad Kněžnou. Další náš člen, Michal Dusílek, byl zvolen členem okresní odborné rady mládeže. Na III. Řádném sjezdu SH ČMS v Klatovech byl náš člen Josef Netík opět zvolen do funkce náměstka starosty SH ČMS a pověřen odpovědností za úsek represe a prevence. Michal Dusílek získal kvalifikaci činovníka.

Sbor v tomto roce čítal 115 členů.

Kompletní text výroční zprávy naleznete ZDE.

2006

Do okrskové soutěže v Ohnišově jsme tentokrát nasadili 4 soutěžní družstva: družstvo mužů, družstvo mužů nad 35 let, družstvo dorostenců a družstvo žen. Družstvo dorostenců obhájilo přesvědčivě loňské vítězství před družstvem mužů. Družstvo mužů nad 35 let zvítězilo ve své kategorii a předvedlo 5. nejrychlejší útok celé soutěže. Družstvo žen obsadilo celkové 5. místo. Do okresního kola soutěže v požárním sportu ve Voděradech jsme zapojili soutěžní družstvo mužů a dorostenců. Po vyrovnaném boji v běžecké části soutěže zvítězilo lepším výkonem v požárním útoku družstvo mužů. Družstvo dorostenců obsadilo 2. místo. Krajského kola se vzhledem k souběhu dvou významných soutěží v jednom termínu zúčastnilo pouze družstvo mužů. Po neúspěchu v minulém roce družstvo v Hradci Králové zvítězilo a vybojovalo si tak znovu postup na MČR v požárním sportu. MČR se v tomto roce konalo v Litomyšli. Díky dobrému výkonu ve štafetě 4 x 100 m a zejména 3. nejlepšímu požárnímu útoku mistrovství obsadilo družstvo celkově slušné 8. místo. Po celý rok se družstvo mužů zúčastňovalo seriálu soutěží Podorlická liga, ve kterém obsadilo celkové 3. místo. Z organizačních důvodů se družstvo nezapojilo do tradiční soutěže v Českém Krumlově.

Do soutěží hry Plamen se zapojila 2 soutěžní družstva. Družstvo mladších obhájilo v okresním kole v Jílovicích vítězství z roku 2005 a družstvo starších zde po solidním výkonu obsadilo 4. místo. Do nového ročníku jsme vstoupili pouze s družstvem starších, které v zahajovacím závodě požárnické všestrannosti v Černíkovicích obsadilo 12. místo. Družstvo mladších nebylo pro nový ročník sestaveno a pokračovat bude až v dalším ročníku. Hry bez hranic se konaly v polském Lewině Klodském a naše družstvo zde obsadilo 5. místo.

Po vítězství v okrskové soutěži se družstvo dorostenců vydalo na okresní kolo celoroční činnosti dorostu do Kvasin. Zde po dobrém výkonu zvítězilo a vybojovalo si tak postup do krajského kola v Nové Pace. Do této soutěže vstupoval kolektiv s touhou po vítězství, kterou proměnil v celkové vítězství a postup na MČR do Liberce. Do bojů na MČR vstoupil výborným 5. místem ve štafetě 4 x 100 m. . Zaváhání v testu znalostí však zhatilo všechny šance na medailové umístění. Díky dobrým výkonům ve druhém dnu soutěží dosáhlo družstvo celkového 7. místa. V letní části sezony se družstvo zúčastnilo několika soutěží v běhu na 100 m s překážkami. Do podzimní části nového ročníku se kromě družstva dorostenců zapojili i jednotlivci a jednotlivkyně. Družstvo dorostenců zvítězilo, jednotlivci obsadili 1., dvě 3. místa a 4. místo. Kromě výše uvedených soutěží se družstvo dorostenců zúčastnilo soutěží Podorlické ligy a celkově obsadilo 14. místo.  Družstvo nás také reprezentovalo na první soutěži v disciplínách CTIF ve Dvoře Králové, kde obsadilo 4. místo.

Nejvýznamnější akcí tohoto roku byly oslavy 120. výročí založení sboru. První den probíhal ve znamení ukázek moderní i historické techniky v prostorách sportovního areálu u koupaliště. Druhý den oslavy vyvrcholily svěcením nového praporu sboru. U příležitosti výročí byl vydán almanach, shrnující celou bohatou historii i současnost sboru. Zástupci sboru se zúčastnili okrskových porad, výročních valných hromad doma i v zahraničí. Sbor nadále usiloval o navázání další kontaktů se sbory v zahraničí. V podzimních volbách do obecního zastupitelstva získal sbor 4 zastupitele a ztratil tak v tomto zastupitelstvu většinu.  

Michal Dusílek získal kvalifikaci Hasič III, členové družstva dorostenců prošli školením k získání této kvalifikace a zkoušky vykonají v roce 2007. Dva členové družstva dorostenců získali kvalifikaci vedoucího mládeže.

Celý rok byl ve znamení vášnivých debat, týkajících se zejména kvality práce a dalšího směřování sboru. 

Sbor v tomto roce čítal 108 členů.

Kompletní text výroční zprávy naleznete ZDE.

2007

Okrsková soutěž se konala 19. května v Dobřanech. Z našeho sboru se soutěže zúčastnila 4 družstva: družstvo dorostenců, družstvo mužů, družstvo žen a družstvo mužů nad 35 let. Po vyrovnaném boji obhájilo družstvo dorostenců své loňské vítězství před družstvem mužů. Družstvo mužů nad 35 let zvítězilo ve své kategorii a v požárním útoku zaznamenalo 7. místo. Družstvu žen se nedařilo a obsadilo 4. místo. Okresního kola v požárním sportu se zúčastnilo družstvo dorostenců a družstvo mužů. Družstvo mužů po suverénním výkonu zvítězilo. Družstvu dorostenců se nedařilo, přesto obsadilo celkové 2. místo. Obě dvě družstva si vybojovala postup do krajského kola. Krajské kolo se tentokrát konalo v Pardubicích. Družstvo mužů si po třetí vybojovalo postup na Mistrovství České republiky. Družstvo dorostenců v značně pozměněné sestavě obsadilo poslední 6. místo. V polovině měsíce září se družstvo mužů zúčastnilo MČR v Plzni. Částečně oslabené družstvo vybojovalo v tuhé konkurenci celkové 8. místo a obhájilo tak loňský výsledek. Po celý rok se družstvo mužů zúčastňovalo dalšího ročníku Podorlické ligy v požárním útoku. Díky neúspěchu na některých soutěžích obsadilo celkové 3. místo. V závěru sezóny se družstvo zúčastnilo soutěže v Širokém Dole.

Do podzimní části hry Plamen jsme zapojili 1 soutěžní družstvo, které obsadilo 13. místo. Během zimní přípravy se počet Mladých hasičů rozrostl na tolik, že bylo možné do okresního kola v Přepychách zapojit dvě soutěžní družstva starších. Družstvo A podávalo vyrovnané výkony a obsadilo celkové 8. místo. Družstvo B se po celou soutěž potýkalo s problémy a chybami. To společně s vysokou bodovou ztrátou ze ZPV v Černíkovicích znamenalo celkové 21. místo. V závěru měsíce července se družstvo zúčastnilo dalších Her bez hranic v německém Grossbeerenu. Zde obsadilo 7. místo. Opět se nepodařilo sestavit nové družstvo mladších, což vytváří  problém zejména pro budoucnost.

Družstvo dorostenců vstoupilo do své další soutěžní sezóny účastí na okresním kole v Kvasinách. Zde zvítězilo a vybojovalo si tak postup do krajského kola. Krajské kolo se konalo v polovině měsíce června ve Dvoře Králové nad Labem. Po výkonech ve štafetě, bězích na 100 m a bezchybném testu se zdálo vše jasné. Obrovské zaváhání v požárním útoku však posunulo družstvo na pokraj vyřazení. Vše se ale nakonec v dobré obrátilo a družstvo postoupilo na MČR. MČR se konalo ve Zlíně. Družstvo vstoupilo do soutěže trochu překvapivým 2. místem ve štafetě 4 x 100 m. Nezaváhalo tentokrát ani v testu a po prvním dnu se tak udrželo na medailových pozicích. V první disciplíně druhého dne, bězích na 100 m překážek  zaváhalo a obsadilo 7. místo. Po třech disciplínách se tak dělilo o 4. - 5. místo s minimální ztrátou na vedoucí družstva. V požárním útoku družstvo dokázalo nemožné. Nejlepším útokem soutěže přeskočilo všechny ostatní konkurenty a vybojovalo tak historický titul mistra České republiky v kategorii dorostenců. Rozšířilo tak počet titulů získaných naším sborem na 2. V zahajovacím závodě požárnické všestrannosti v Lukavicích obsadilo družstvo 1. místo. Společně s muži se družstvo zúčastnilo 2. ročníku soutěže v klasických disciplínách CTIF ve Dvoře Králové nad Labem. Zde obsadilo 5. místo. Kromě družstva dorostenců se do jarní části soutěže zapojily i dvě dorostenky jednotlivkyně. Petra Voborníková si vybojovala postup do krajského kola, kde obsadila 3. místo. Markéta Dyntarová se v okresním kole umístila na 3. místě. Do podzimní části jsme žádné jednotlivce ani jednotlivkyně nezapojili.

Celý rok byl ve znamení neshod mezi sborem a vedením naší obce. To neprojevilo téměř žádný zájem o činnost sboru a snažilo se omezit i objem finančních prostředků určených pro hasiče. Situaci zkomplikovalo i odstoupení velitele jednotky z funkce. Řešení těchto problémů je hlavním úkolem pro rok nadcházející.

Sbor v tomto roce čítal 104 členů.

Kompletní text výroční zprávy naleznete ZDE.

2008

Okrsková soutěž se konala 10. května ve Sněžném. Z našeho sboru se zúčastnilo družstva mužů A a B. Družstvo A obsadilo 2. místo a družstvo B (dorostenci) 3. místo. Okresního kola v Dobrušce se 8. června zúčastnila obě soutěžní družstva mužů.  Obě družstva obhájila svá loňská umístění a vybojovala si postup do krajského kola. Toto se konalo 21. června v Novém Městě nad Metují. Družstvo mužů A zde po vyrovnaném boji zvítězilo a vybojovalo si postup na MČR. Družstvo B obsadilo celkové 5. místo. V polovině měsíce září se družstvo mužů zúčastnilo Mistrovství České republiky v Přerově. Po vynikajícím výkonu, zejména v požárním útoku (1.místo), vybojovalo družstvo historicky nejlepší výsledek - 2. místo a tím i titul vícemistra České republiky. Oproti minulým letům se družstvo zúčastnilo pouze dvou závodů Podorlické ligy.  V závěru sezóny se družstvo zúčastnilo soutěže v Širokém Dole.

Do podzimní části ročníku jsme zapojili jedno družstvo starších, které obsadilo 6. místo v ZPV v Lukavici. Ondřej Matouš zde obsadil 4. místo ve vloženém závodě na 60 m s překážkami. Přes zimu družstvo opět zajíždělo do tělocvičny v Dobrušce. I přes vzrůstající počet členů jsme tentokrát nenasadili další soutěžní družstvo a věnovali se plně přípravě 1 soutěžního družstva. V období před okresním kolem se družstvo zúčastnilo 3 přípravných soutěží nad rámec hry Plamen. V Nízké Srbské obsadilo 3. místo, v Bohdašíně 4. místo a v Bílém Újezdě 1. místo. V okresním kole v Přepychách družstvo zúročilo svoji jarní přípravu a po zásluze vybojovalo 2. místo. V krajském kole v Kamenci a Poličce družstvo částečně doplatilo na nezkušenost a fyzickou nevyrovnanost. Celkové 7. místo tak bylo pro družstvo letošním maximem. V polovině měsíce července se družstvo zúčastnilo dalšího ročníku her bez hranic, v Bystrém na Slovensku. Zde obsadilo 3. místo. V zahajovacím závodě požárnické všestrannosti ve Slatině nad Zdobnicí družstvo obsadilo 1. místo a vrátilo se tak po několika letech na špičku našeho okresu. V posledním závodě roku - ZPV v Mezilesí pak družstvo obsadilo 8. místo. Po nějaké době se znovu podařilo sestavit družstvo mladších. To se zapojilo do podzimního ZPV ve Slatině nad Zdobnicí a obsadilo zde 6. místo.

Družstvo dorostenců vstoupilo do jarní části sezóny účastí v okrskové soutěži ve Sněžném. V okresním kole soutěže dorostu v Dobrušce zvítězilo a vybojovalo si tak postup do krajského kola. Do tohoto kola vstupovalo v nepříliš dobré formě. Po běžeckých disciplínách a testu byl boj o přední příčky absolutně vyrovnaný a o všem rozhodovala poslední disciplína - požární útok. V něm největší konkurent z Velichovek zaváhal a posunul naše družstvo na MČR do Trutnova. Soutěž na domácí půdě zahájilo družstvo 2. místem ve štafetě a po úspěšném testu se posunulo dokonce na místo 1. . Dva neplatné pokusy v bězích na 100 m s překážkami odsunuly družstvo na průběžné 2. - 3. místo. Po dobrém útoku se družstvo na chvíli vrátilo zpět na příčku nejvyšší. Poslední dva soutěžní pokusy však družstvo posunuly na celkově vynikající 2. místo. Na podzim se družstvo z velké části obměnilo a do nového ročníku tak vstoupilo zcela nové družstvo. Toto družstvo pak obsadilo 1. místo v ZPV ve Slatině nad Zdobnicí.

Letošní rok byl ve znamení kvalifikací na mezinárodní hasičskou soutěž 2009 v Ostravě. V kategorii mladých hasičů obsadilo naše družstvo v Petrovicích celkové 3. místo. Družstvo mužů se pak zúčastnilo kvalifikačního Svatováclavského poháru ve Dvoře Králové nad Labem. V tuhé konkurenci obsadilo 8. místo a vybojovalo si tak právo účasti na soutěži v Ostravě. Bude tak reprezentovat nejen náš sbor, ale i všechny dobrovolné hasiče z České republiky.

V závěru roku se funkce velitele sboru ujal František Sozanský. Tím bude vyřešena jedna z tíživých situací ve sboru.

K 31. prosinci čítal počet našich členů 120.

Kompletní text výroční zprávy naleznete ZDE.

2009

Okrsková soutěž v požárním sportu se konala za deštivého 16. května v Olešnici. Do soutěže jsme zapojili dvě soutěžní družstva mužů. Družstvo A po problémech v požárním útoku obsadilo 4. místo, družstvo dorostenců skončilo celkově 3. . Obě družstva se zúčastnila okresního kola v Malé Čermné, 7. června. Družstvo A prošlo soutěží bez problémů a vybojovalo si tak postup do krajského kola. Družstvo B obsadilo 3. místo. Krajské kolo se konalo 27. června v Jičíně.  Ani zde družstvo mužů nenalezlo přemožitele a postoupilo tak na mistrovství České republiky do Ústí nad Labem. V průběhu soutěže, která se konala od 18. do 20. září, se družstvo potýkalo problémy, které muselo několikrát řešit protestem. Náladu si zlepšilo 3. místem v požárním útoku. V celkovém hodnocení mistrovství pak obsadilo 6. místo. V tomto roce se družstvo nezúčastnilo žádné soutěže seriálu Podorlické ligy.

Do soutěží hry Plamen jsme zapojili 2 soutěžní družstva. Družstvo starších se zúčastnilo 3 přípravných soutěží před okresním kole hry Plamen. V Nízké Srbské a Bohdašíně obsadilo 2. místa a v Bílém Újezdě zvítězilo. Do okresní kola hry Plamen, které se konalo 29. - 31. května ve Voděradech vstupovalo družstvo z 1. místa po ZPV ve Slatině nad Zdobnicí. Soutěží prošlo hladce a jediné zaváhání připustilo ve štafetě požárních dvojic. Mohlo se tak radovat z vítězství a postupu do krajského kola. Toto kolo se konalo ve dnech 20. - 21. června na domácí půdě stadionu v Solnici a koupaliště v Bystrém. Za vydatného povzbuzování fanoušků vybojovalo družstvo po několika letech medailové umístění - 3. místo. V podzimní části nového ročníku hry Plamen družstvo obhájilo vítězství v ZPV, který se konal v Záměli, 10. října. Rovněž soutěž v běhu na 60 m překážek jednotlivců se družstvu vydařila. Obsadilo zde 1. - 4. a 6. místo. Kromě těchto soutěží se družstvo zúčastnilo i poháru hasičské mládeže v Opočně, kde obsadilo 5. místo. Družstvo mladších se zapojilo do celého ročníku hry Plamen. Potýkalo se však s problémy se sestavou. V okresním kole hry Plamen obsadilo 10. místo a stejné umístění získalo i v podzimním zahajovacím ZPV v Záměli. Obě dvě družstva se zapojila  do celoroční činnosti MH. Družstvo starších vyrazilo na výlet do lanového centra v Harrachově a družstvo mladších do bazénu v Kudowě Zdroji a zoologické zahrady v Častolovicích.

Družstvo dorostenců se zapojilo do jarních soutěží v okrskové soutěži v Olešnici. V okresním kole celoroční činnosti dorostu v Malé Čermné zvítězilo a vybojovalo si postup do krajského kola. To se konalo 20. června na stadionu v Solnici. Družstvo, které prošlo generační obměnou od začátku soutěže zaostávalo a v celkovém pořadí obsadilo 2. místo. V ZPV v Záměli pak družstvo zvítězilo. Kromě toho se několik členů družstva zúčastnilo soutěží v bězích na 100 m s překážkami jednotlivců.

 Rok 2009 byl rokem, kdy se v České republice konala Mezinárodní hasičská soutěž. Poprvé v historii se jí zúčastnilo i družstvo mužů z našeho sboru. Během soutěže spíše sbíralo zkušenosti. Předvedlo bezchybný požární útok a poté úspěšně zvládlo i štafetový běh. V celkovém pořadí obsadilo družstvo 56. místo, tedy 4 .místo mezi družstvy dobrovolných hasičů ČR v kategorii mužů. Soutěže se rovněž zúčastnil jako dobrovolník Marek Duška z našeho sboru. Zkušenosti z ostravské soutěže pak družstvo využilo ve Svatováclavském poháru, který se konal 27. září ve Dvoře Králové nad Labem. Zde družstvo obsadilo 4. místo. Po soutěži ve Dvoře Králové nad Labem se družstvo obměnilo a zahájilo přípravu k postupu na další mezinárodní hasičskou soutěž, která se bude konat v roce 2013 v Itálii.

Členové sboru se zúčastnili výročních valných hromad v Lewině Klodzkém, Bystrém na Slovensku a Dobřanech. Dále jsme navštívili naše kolegy ve Vysokém Chlumci. Řada členů oslavila v tomto roce kulatá životní jubilea. Sbor po celý rok usiloval o získání vozidla pro účely sboru a rekonstrukci chátrající hasičské zbrojnice.

V 31. prosinci bylo členem našeho sboru celkem 117 mužů, žen a dětí.

Kompletní text výroční zprávy naleznete ZDE.

2010

Okrsková soutěž v požárním sportu se konala za chladného počasí 15. května v Deštném. Do soutěže jsme zapojili soutěžní družstvo mužů a soutěžní družstvo dorostenců. Družstvo mužů obsadilo 5. místo, družstvo dorostenců 3. místo. Soutěží v Deštném ukončilo stávající družstvo mužů svoji činnost. Okresního kola v PS, 5. června v Kvasinách se zúčastnilo družstvo dorostenců. V soutěži po dramatickém boji obsadilo 3. nepostupové místo. Kromě postupových soutěží se družstvo dorostenců zúčastnilo soutěží Podorlické ligy v Houdkovicích, Meziměstí a Trnově.

Do soutěží hry Plamen jsme zapojili 2 soutěžní družstva mladších a 1 soutěžní družstvo starších. Družstvo starších se zúčastnilo 2 přípravných soutěží - v Nízké Srbské a Bohdašíně. V Nízké Srbské obsadilo 11. místo a v Bohdašíně zvítězilo. Do okresního kola konaného ve dnech 21. - 23. května v Ještěticích vstupovalo družstvo z 1. místa po ZPV v Záměli. V soutěži družstvo podávalo kolísavé výkony, zejména v požárním útoku zůstalo daleko za očekáváním. Přesto si však družstvo vybojovalo celkové vítězství a tím i postup do krajského kola. Krajské kolo se konalo ve dnech 12. - 13. června na stadionu v Nové Pace. Po celou dobu soutěže se družstvo potýkalo se zraněními. Prokázalo však velkou bojovnost a díky 2. místu v ZPV vybojovalo celkové 3. místo. Do nového ročníku hry Plamen vstoupilo zcela nově sestavené družstvo závodem požárnické všestrannosti, který se konal 2. října v Česticích. Zde družstvo obsadilo 11. místo. Posledním závodem v tomto roce byl pro družstvo starších ZPV v Mezilesí, kde obsadilo 18. místo. Kromě soutěží hry Plamen se družstvo zúčastnilo pohárové soutěže v Bílém Újezdě, kde obhájilo loňské vítězství. Družstva mladších se společně s družstvem starších zúčastnila okresního kola hry Plamen v Ještěticích. Zkušenější družstvo A obsadilo celkové 2. místo a družstvo B místo 13. . V zahajovacím ZPV v Česticích obsadilo družstvo A 8. místo a družstvo B 15. místo. Obě soutěžní družstva se pak zúčastnila pokračování Her bez hranic v Bystrém u Poličky.        

Družstvo dorostenců se zapojilo do jarních soutěží v okrskové soutěži v Deštném. V okresním kole celoroční činnosti dorostu v Kvasinách zvítězilo a vybojovalo si postup do krajského kola. To se konalo 12. června na stadionu v Nové Pace. Přes zaváhání v požárním útoku si družstvo vybojovalo celkové vítězství a po roční přestávce i postup na MČR. Mistrovství České republiky se konalo ve dnech 10. - 11. července v Litomyšli. Po celou dobu soutěže družstvo podávalo výkony na hranici svých možností. Konkurence však tentokrát byla nad jeho síly. V celkovém hodnocení družstvo obsadilo 12. místo. Do podzimní části soutěží již vstoupilo nově sestavené družstvo dorostenců. To obsadilo 2. místo v zahajovacím ZPV v Česticích. Dorostenci jednotlivci se pak zapojili do ZPV v Mezilesí.

Rok 2010 byl rokem, kdy se konalo 1. MČR v klasických disciplínách CTIF. To proběhlo 25. září ve Dvoře Králové nad Labem. Soutěžní družstvo složené z velké části ze stávajícího družstva dorostenců vybojovalo v této soutěži 4. místo.

Členové sboru se zúčastnili výročních valných hromad v Lewině Klodzkém a Bystrém u Poličky. Řada členů oslavila v tomto roce kulatá životní jubilea. V průběhu roku byla provedena oprava sušáku hadic a reorganizace prostor hasičské zbrojnice.

V 31. prosinci bylo členem našeho sboru celkem 123 mužů, žen a dětí.

Kompletní text výroční zprávy naleznete ZDE.

2011

Okrsková soutěž v požárním sportu se konala za chladného počasí 14. května ve Sněžném. Do soutěže jsme zapojili soutěžní družstvo mužů a soutěžní družstvo dorostenců. Družstvo mužů obsadilo 4. místo, družstvo dorostenců 9. místo.  Okresního kola v PS, 4. června v Křovicích se zúčastnilo družstvo mužů. Družstvo mužů celkovým 2. místem vybojovalo postup do krajského kola. Krajské kolo se konalo v Trutnově a družstvo zde obsadilo medailové 3. místo. Kromě postupových soutěží se družstvo zúčastnilo seriálu soutěží Podorlická liga a obsadilo zde 3. místo v celkovém hodnocení. Družstvo rovněž se rovněž zúčastnilo soutěže v Kobylí.

Do soutěží hry Plamen jsme zapojili 1 soutěžní družstvo mladších a 1 soutěžní družstvo starších. Družstvo mladších se zúčastnilo okresního kola hry Plamen v Přepychách, 27. - 29. května. Družstvo zde obsadilo 10. místo. Družstvo starších se na rozdíl od let minulých nezapojilo do žádné ze soutěží na okrese Náchod. Plně se tak zapojilo až do okresního kola hry Plamen v Přepychách. Při svém prvním vystoupení v kategorii straších obsadilo 6. místo. Družstvo starších se dále zúčastnilo soutěží v Bílém Újezdě a Opočně, kde obsadilo 5.  a 7. místo. Obě dvě družstva se zúčastnila zahajovacího závodu požárnické všestrannosti, 6. října v Houdkovicích. Družstvo mladších zde skončilo na 14. místě a družstvo starších na 6. místě. Družstvo starších pak ukončilo soutěžní ročník 13. místem v ZPV v Mezilesí.  

Družstvo dorostenců se zapojilo do okresního kola celoroční činnosti dorostu v Křovicích. Po chybě v testech zde obsadilo 2. místo. Do nového soutěžního ročníku se zapojilo zahajovacím závodem požárnické všestrannosti v Houdkovicích. Závod nedokončilo a obsadilo v něm 5. místo. O týden později v Mezilesí podalo družstvo lepší výkon a obsadilo 2. místo. Společně s družstvem mužů se družstvo dorostenců zúčastňovalo soutěží Podorlické ligy. V jejím celkovém hodnocení obsadilo 24. místo  

Družstvo CTIF obsadilo 5. místo na 2. MČR v klasických disciplínách CTIF, které se konalo ve Dvoře Králové nad Labem.

Členové sboru se zúčastnili výročních valných hromad v Bystrém u Poličky a v Bystrém na Slovensku. Řada členů oslavila v tomto roce kulatá životní jubilea. V průběhu roku byla provedena generální oprava hasičské zbrojnice, do které se zapojili i členové sboru.

V 31. prosinci bylo členem našeho sboru celkem 116 mužů, žen a dětí.

Kompletní text výroční zprávy naleznete ZDE.

2012

Okrsková soutěž v požárním sportu se konala 19. května v Olešnici. Do soutěže jsme zapojili soutěžní družstvo mužů a soutěžní družstvo dorostenců. Družstvo mužů obsadilo 3. místo, družstvo dorostenců 11. místo.  Několik jednotlivců se zapojilo do vloženého závodu v běhu na 100m s překážkami. Okresního kola v PS, 2. června v Pohoří se zúčastnilo družstvo mužů. Díky lepšímu pokusu v požárním útoku zvítězilo a vybojovalo si tak postup do krajského kola. Krajské kolo se konalo 22. června v Hradci Králové  a družstvo si zde dalším vítězstvím vybojovalo účast na MČR. Mistrovství České republiky se konalo ve dnech 30. srpna. - 1.září v Uherském Hradišti. Družstvo doplněné o členy jiných SDH kraje obsadilo po vyrovnaných výkonech 7. místo. Kromě těchto soutěží se družstvo zapojilo do dalšího ročníku Podorlické ligy a obsadilo zde 6. místo v celkovém hodnocení. Na programu soutěžního družstva mužů nechyběly ani soutěže v bězích na 100 m s překážkami.

Do soutěží hry Plamen jsme zapojili 1 soutěžní družstvo mladších a 1 soutěžní družstvo starších. Družstvo mladších se zúčastnilo okresního kola hry Plamen v Jílovicích, 25. - 27. května. Družstvo zde obsadilo slušné 5. místo. Družstvo starších se v přípravném období zapojilo do soutěží v Nízké Srbské (8. místo) a Jevíčku (6. místo). V okresním kole hry Plamen v Jílovicích družstvo bojovalo od začátku soutěže o první příčku. Díky horšímu pokusu v požárním útoku obsadilo 2., postupové místo do krajského kola. Krajské kolo se konalo ve dnech 16. - 17. června v Novém Městě nad Metují. Zde se družstvu dařilo spíše v technických disciplínách, což znamenalo 7. místo v celkovém hodnocení. Obě soutěžní družstva se zapojila do zahajovacího Závodu požárnické všestrannosti na domácí půdě v Bystrém. Družstvo starších zvítězilo a družstvo mladších obsadilo 3. místo. Dalšími společnými soutěžemi pak byly: pohár hasičské mládeže v Opočně (mladší 9. a starší 4. místo), hasičské klání v Křovicích (starší 1. místo) a ZPV v Mezilesí (mladší 11. a 13. místo, starší 1. a 12. místo). Družstvo starších se zapojilo do kvalifikace na mezinárodní soutěž ve Francii, která se konala ve Skutči. Zde obsadilo 4. místo. 28. dubna proběhl 1. ročník poháru starosty SDH Bystré v disciplínách CTIF, kde obě soutěžní družstva zvítězila. Činnost mladých hasičů byla rozšířena o sběr starého papíru, Květinový den a zapojení do projektu 72 hodin pro neziskový sektor v Sedloňově. 

Družstvo dorostenců se zapojilo do okresního kola celoroční činnosti dorostu v Pohoří. Po slabých výkonech obsadilo celkové 4. místo. Do nového soutěžního ročníku se zapojilo zahajovacím závodem požárnické všestrannosti v Bystrém, kde zvítězilo. Společně s družstvem mužů se družstvo dorostenců pouze dvou soutěží Podorlické ligy. V jejím celkovém hodnocení obsadilo 28. místo  

Družstvo CTIF obsadilo 8. místo ve Vlčnovském poháru v disciplínách CTIF, který se konal 14. dubna.

Členové sboru se zúčastnili výročních valných hromad v Lewině Klodzkém v Bystrém u Poličky. Řada členů oslavila v tomto roce kulatá životní jubilea. Starosta sboru obdržel vyznamenání Královéhradeckého kraje za rozvoj IZS. Sbor usiloval o zahájení činnosti hasičské přípravky a obnovení tradice Her bez hranic.

V 31. prosinci bylo členem našeho sboru celkem 116 mužů, žen a dětí.

Kompletní text výroční zprávy naleznete ZDE.

2013

Okrsková soutěž v požárním sportu se konala 11. května v Deštném. Do soutěže jsme zapojili soutěžní družstvo mužů a soutěžní družstvo dorostenců. Družstvo mužů obsadilo 2. místo, družstvo dorostenců 9. místo.  Okresního kola v PS, 1. června v Malé Čermné se zúčastnilo družstvo mužů. V celkovém hodnocení zvítězilo a vybojovalo si tak postup do krajského kola. Krajské kolo se konalo 22. června ve Svitavách a družstvo zde po vyrovnaném boji obsadilo 2. místo. Kromě těchto soutěží se družstvo zapojilo do dalšího ročníku Podorlické ligy a obsadilo zde 2. místo v celkovém hodnocení. Na programu soutěžního družstva mužů nechyběly ani soutěže v bězích na 100 m s překážkami.

Do soutěží hry Plamen jsme zapojili 1 soutěžní družstvo mladších a 1 soutěžní družstvo starších. Družstvo mladších se zúčastnilo okresního kola hry Plamen v Pohoří, 24. - 26. května. Družstvo zde obsadilo výborné 2. místo. Družstvo starších se v přípravném období zapojilo do soutěží v Nízké Srbské (3. místo) a Bohdašíně (14. místo). V okresním kole hry Plamen v Pohoří se družstvo od začátku ujalo vedení. Přes zaváhání ve štafetě 4 x 60 m družstvo suverénně zvítězilo a vybojovalo tak postup do krajského kola. Krajské kolo se konalo ve dnech 15. - 16. června v Trutnově a Havlovicích. Zde se družstvu příliš nedařilo, což znamenalo 6. místo v celkovém hodnocení. Obě soutěžní družstva se zapojila do zahajovacího Závodu požárnické všestrannosti v Olešnici u Rychnova nad Kněžnou. Družstvo mladších obsadilo 4. a družstvo starších 5. místo. Dalšími společnými soutěžemi pak byly: Provozská uzlovka (mladší 9., starší 6. místo), pohár CTIF v Bystrém (mladší 1., starší 1. místo), běh 60 m s překážkami v Kvasinách (mladší 5., starší 6. místo), pohár hasičské mládeže v Opočně (mladší 4., starší 1. místo), Čánecký pohár v Čánce (mladší 3., starší 1. místo), hasičské klání v Křovicích (mladší 8., starší 3. místo), ZPV v Lukavici (mladší 4., starší 2. místo), běh 60 m s překážkami v Javornici (mladší 6., starší 7. místo). V celkovém pořadí nově vzniklé Ligy mládeže okresu Rychnov nad Kněžnou obsadilo družstvo mladších 3. místo a družstvo starších 2. místo. Činnost mladých hasičů byla rozšířena o sběr starého papíru, Květinový den a zapojení do projektu 72 hodin pro neziskový sektor v Mateřské škole v Bystrém. 

Družstvo dorostenců se zapojilo do okresního kola celoroční činnosti dorostu v Malé Čermné. Po slabých výkonech obsadilo celkové 2. místo. Do nového soutěžního ročníku se zapojilo zahajovacím závodem požárnické všestrannosti v Olešnici u RK, kde zvítězilo. Stejného výsledku dosáhlo i 12. října 2013 v Mezilesí. Družstvo dorostenců se také zapojilo do soutěží v tradičních disciplínách CTIF. Na své první soutěži, MČR ve Dvoře Královém nad Labem obsadilo 4. místo.   

Členové sboru se zúčastnili výročních valných hromad v Lewině Klodzkém, v Bystrém u Poličky a slovenském Bystrém. Členové a členky oslavili v tomto roce kulatá životní jubilea. Sbor usiloval o zahájení činnosti hasičské přípravky a obnovení tradice Her bez hranic.

V 31. prosinci bylo členem našeho sboru celkem 110 mužů, žen a dětí.

Kompletní text výroční zprávy naleznete ZDE.

2014

Okrsková soutěž v požárním sportu se konala 17. května na domácí půdě v Bystrém společně se soutěží seriálu Podorlické ligy. Do soutěže jsme zapojili soutěžní družstvo mužů a soutěžní družstvo dorostenců. Družstvo mužů obsadilo 4. místo, družstvo dorostenců 10. místo.  Okresního kola v PS, 1. června v Kvasinách se zúčastnilo družstvo mužů. V celkovém hodnocení obsadilo 2. místo a vybojovalo si tak postup do krajského kola. Krajské kolo se konalo 21. června v Jičíně a družstvo zde po boji obsadilo 3. místo. Kromě těchto soutěží se družstvo zapojilo do dalšího ročníku Podorlické ligy a obsadilo zde 3. místo v celkovém hodnocení.

Do soutěží hry Plamen jsme zapojili 1 soutěžní družstvo mladších a 1 soutěžní družstvo starších. Družstvo mladších se zúčastnilo okresního kola hry Plamen v Ještěticích, 23. - 25. května. Družstvo zde zaváhalo zejména v technických disciplínách a obsadilo celkové 5. místo. Družstvo starších se v přípravném období zapojilo do soutěží v Havířově (12. místo) a Jablonci nad Nisou. V okresním kole hry Plamen v Ještěticích se družstvu příliš nedařilo. Díky vyrovnaným výkonům ve všech disciplínách však zvítězilo a vybojovalo tak postup do krajského kola. Krajské kolo se konalo ve dnech 7. - 8. června v Přelouči. Družstvo do soutěže vstupovalo ve značně pozměněné sestavě a náš sbor reprezentovali i závodníci z Provoze a Olešnice u RK. Změna sestavy se projevila negativně na výkonech a družstvo si ze soutěže odvezlo celkové 6. místo. Obě soutěžní družstva se zapojila do zahajovacího Závodu požárnické všestrannosti v Rokytnici v Orlických horách. Družstvo mladších obsadilo 3. a družstvo starších 4. místo. Dalšími společnými soutěžemi pak byly: Provozská uzlovka (mladší 5., starší 1. místo), pohár CTIF v Bystrém (mladší 2., starší 2. místo), pohár SDH v Houdkovicích (mladší 3., starší 1. místo), běh 60 m s překážkami v Kvasinách (mladší 9., starší 8. místo), pohár hasičské mládeže v Opočně (mladší 6., starší 3. místo), Čánecký pohár v Čánce (mladší 3., starší 1. místo), pohár SDH v Ledcích (mladší 5., starší 1. místo),  hasičské klání v Křovicích (mladší 4., starší 1. místo). Družstvo starších se zúčastnilo ZPV v Lukavici (3. místo). V celkovém pořadí Ligy hasičské mládeže okresu Rychnov nad Kněžnou obsadilo družstvo mladších 3. místo a družstvo starších zvítězilo. Činnost mladých hasičů byla rozšířena o sběr starého papíru.  

Družstvo dorostenců se v tomto roce nezapojilo do okresního kola celoroční činnosti dorostu. Do nového soutěžního ročníku se zapojilo zahajovacím závodem požárnické všestrannosti v Rokytnici v Orlických horách, kde obsadilo 4. místo.    

Členové sboru se zúčastnili oslav založení DHZ v Bystrém na Slovensku a setkání obcí Bystré v Janovicích, okr. Frýdek - Místek. Členové a členky oslavili v tomto roce kulatá životní jubilea. V tomto roce jsme se rozloučili se řadou dlouholetých členů a funkcionářů.

Za akci "Hasičská školka" byl sbor oceněn 3. místem v anketě "Dobrovolní hasiči roku 2014"

V 31. prosinci bylo členem našeho sboru celkem 107 mužů, žen a dětí.

Kompletní text výroční zprávy naleznete ZDE.

2015

Okrsková soutěž v požárním sportu se konala 23. května v Bohdašíně. Do soutěže jsme zapojili soutěžní družstvo mužů, které zde obsadilo 2. místo. Okresního kola v PS, 6. června v Pohoří se zúčastnilo družstvo mužů. To v celé soutěži zvítězilo a vybojovalo si tak postup do krajského kola. Krajské kolo se konalo 13. června v Lanškrouně a družstvo zde po boji obsadilo 2. místo. Kromě těchto soutěží se družstvo zapojilo do dalšího ročníku Podorlické ligy a obsadilo zde po dobrých výsledcích v začátku sezony 2. místo v celkovém hodnocení.

Do soutěží hry Plamen jsme zapojili 1 soutěžní družstvo mladších a 1 soutěžní družstvo starších. Družstvo mladších se zúčastnilo okresního kola hry Plamen v Přepychách, 29. - 31. května. Družstvo zde velmi dobře bojovalo a o vítězství v okresním kole jej připravil nepovedený požární útok. Družstvo tak obsadilo 2. místo. Družstvo starších se v přípravném období zapojilo do soutěží v Havířově (20. místo), Jablonci nad Nisou, Bělovsi (2. místo) a Nízké Srbské (2. místo). V okresním kole hry Plamen v Přepychách potvrdilo družstvo pozici nejlepšího družstva okresu a s náskokem 18 bodů si vybojovalo postup do bojů o republikové mistrovství. Krajské kolo se konalo ve dnech 20. - 21. června v Týništi nad Orlicí a na domácí půdě v Bystrém. Družstvo nastupovalo do soutěže s předsevzetím vybojovat před domácím publikem vítězství a tím i postup na mistrovství České republiky. Z Týniště přijíždělo domů s mírným, ale slibným náskokem na 1. místě. Ráno v Bystrém přidalo k náskoku další bod a o všem tak musel ve vyrovnané soutěži rozhodnout závěrečný závod požárnické všestrannosti. Zde se však od družstva štěstí odvrátilo a postup družstvu protekl mezi prsty. Druhé místo v krajském kole tak družstvo oplakalo, protože tentokrát bylo k vítězství opravdu blízko.

Obě soutěžní družstva se zapojila do zahajovacího Závodu požárnické všestrannosti ve Slatině nad Zdobnicí. Družstvo mladších obsadilo 8. a družstvo starších 2. místo. Dalšími společnými soutěžemi pak byly: Provozská uzlovka (mladší 5., starší 2. místo), pohár CTIF v Bystrém (mladší 2., starší 2. místo), pohár SDH v Houdkovicích (mladší 2., starší 1. místo), běh 60 m s překážkami v Kvasinách (mladší 5., starší 3. místo), pohár SDH v Jílovici (mladší 7., starší 1. místo), pohár hasičské mládeže v Opočně (mladší 6., starší 1. místo), Čánecký pohár v Čánce (mladší 3., starší 1. místo), pohár SDH v Ledcích (mladší 6., starší 2. místo),  hasičské klání v Křovicích (mladší 2., starší 1. místo). Družstvo starších se zúčastnilo ZPV v Lukavici (1. místo). V celkovém pořadí Ligy hasičské mládeže okresu Rychnov nad Kněžnou obsadilo družstvo mladších 4. místo a družstvo starších obhájilo vítězství z roku 2014. Mladí hasiči se i v tomto roce zapojili do sběru starého papíru, akce Ligy proti rakovině „Květinový den“ (5 530 Kč) a celostátní akce „Ukliďme Česko“   

Družstvo dorostenců se v tomto roce nezapojilo do okresního kola celoroční činnosti dorostu. Na podzim roku bylo sestaveno nové družstvo dorostenců složené z bývalých členů družstva starších. Do nového soutěžního ročníku se zapojilo zahajovacím závodem požárnické všestrannosti ve Slatině nad Zdobnicí, kde obsadilo 2. místo. Ve stejném závodě v Mezilesí družstvo zvítězilo.      

Členové a členky oslavili v tomto roce kulatá životní jubilea.

V 31. prosinci bylo členem našeho sboru celkem 104 mužů, žen a dětí.